Uwaga techniczna Craftsman Nextec 320 61325

Craftsman Nextec 320 61325 jest narzędziem wielofunkcyjnym przeznaczonym do szybkiego i wygodnego wykonywania wielu zadań. Jest wyposażony w baterię litowo-jonową o dużej pojemności, która zapewnia wystarczającą moc do wykonania nawet skomplikowanych zadań. Posiada również funkcję szybkiego ładowania, dzięki której można szybko naładować narzędzie i kontynuować pracę. Jego wytrzymała konstrukcja zapewnia wyjątkową wytrzymałość, dzięki czemu można na nim polegać przez długi okres czasu.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga techniczna Craftsman Nextec 320 61325

Uwaga techniczna: Maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru długości (E0, MPE) najdokładniejszej konfiguracji urządzenia do pomiaru współrzędnych określonej przez producenta (np. najlepsze: czujnik, długość ramienia, parametry ruchu, warunki środowiskowe) przy „wszystkich dostępnych kompensacjach” porównuje się do progu 1, 7+L/1000 µm. �. B. : ZOB. TAKŻE POZYCJA 2B206. b. Przyrządy do pomiaru odchylenia liniowego i kątowego: 1. Przyrządy do pomiaru ‘odchylenia liniowego’, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech: Uwaga techniczna: Dla celów pozycji 2B006. 1. ‘odchylenie liniowe’ oznacza zmianę odległości pomiędzy czujnikiem a obiektem mierzonym. a. Bezstykowe systemy pomiarowe o „rozdzielczości” równej lub mniejszej (lepszej) niż 0, 2 μm w zakresie pomiarowym do 0, 2 mm; b. Liniowe systemy przetworników napięciowych spełniające wszystkie poniższe kryteria: 1. „Liniowość” równą lub mniejszą (lepszą) niż 0, 1%, w zakresie pomiarowym do 5 mm; oraz 2. Dryf równy lub mniejszy (lepszy) niż 0, 1% na dzień w standardowej temperaturze pomieszczenia pomiarowego ± 1 K; c. Systemy pomiarowe spełniające wszystkie poniższe kryteria: 1. Zawierające „laser”; oraz 2. Utrzymujące, przez co najmniej 12 godzin przy temperaturze 20±1 o C, wszystkie z poniższych parametrów: a. „Rozdzielczość” w pełnym zakresie wynoszącą 0, 1 μm lub mniej (lepszą); oraz 17331/11 ADD 1 mik/PAS/kal 146 ZAŁĄCZNIK DG K 2B <strong>PL</strong>

. Zdolne do osiągnięcia „niepewności pomiaru” przy skompensowaniu ze względu na współczynnik refrakcji powietrza równej lub mniejszej (lepszą) niż (0, 2 + L/2000) μm (gdzie L jest długością mierzoną w mm); lub d. „Zespoły elektroniczne” specjalnie zaprojektowane do realizacji funkcji sprzężenia zwrotnego w systemach wyszczególnionych w pozycji 2B006. c. : Uwaga: Pozycja 2B006. nie obejmuje kontrolą interferometrycznych systemów pomiarowych z automatycznym systemem sterowania nie wykorzystującym technik sprzężenia zwrotnego, zawierających „laser” do pomiaru błędów ruchu posuwistego obrabiarek, urządzeń kontroli wymiarów lub podobnego wyposażenia. 2. Przyrządy do pomiaru przesunięć kątowych o „odchyleniu położenia kątowego” równym lub mniejszym (lepszym) niż 0, 00025°; Uwaga: Pozycja 2B006. nie obejmuje kontrolą przyrządów optycznych, takich jak autokolimatory, wykorzystujących światło kolimowane, (np. światło lasera) w celu wykrycia odchylenia kątowego zwierciadła. Sprzęt do pomiaru nieregularności powierzchni poprzez pomiar rozproszenia światła w funkcji kąta, o czułości 0, 5 nm lub mniejszej (lepszej); Uwaga: Pozycja 2B006 obejmuje obrabiarki, inne niż wyszczególnione w pozycji 2B001, które można wykorzystać do celów pomiarowych, jeżeli spełniają lub przewyższają kryteria określone dla funkcji maszyny pomiarowej. 2B007 „Roboty”, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech charakterystycznych, oraz specjalnie zaprojektowane do nich urządzenia sterujące i ”manipulatory”, w tym; �. TAKŻE POZYCJA 2B207. 17331/11 ADD 1 mik/PAS/kal 147 ZAŁĄCZNIK DG K 2B <strong>PL</strong>

 • Page 1 and 2:

  RADA U�II EUROPEJSKIEJ Międzyins

 • Page 3 and 4:

  (3) Artykuł 15 rozporządzenia (WE

 • Page 5 and 6:

  ZAŁĄCZ�IK I Wykaz, o którym mo

 • Page 7 and 8:

  UWAGI OGÓL�E DO ZAŁĄCZ�IKA I

 • Page 9 and 10:

  UWAGA OGÓL�A DO TECH�OLOGII (U

 • Page 11 and 12:

  EDITORIAL PRACTICES I� THE OFFICI

 • Page 13 and 14:

  DME radiodalmierz DS ukierunkowane

 • Page 15 and 16:

  SSR radar wtórnego nadzorowania TC

 • Page 17 and 18:

  „APP” (4) - zob. „Skorygowana

 • Page 19 and 20:

  „Cywilne statki powietrzne” (1,

 • Page 21 and 22:

  „Hybrydowy układ scalony” (3)

 • Page 23 and 24:

  „Komputer cyfrowy” (4, 5) Urzą

 • Page 25 and 26:

  „Liniowość” (2) „Liniowoś

 • Page 27 and 28:

  „Mieszanie” (1) Mieszanie włó

 • Page 29 and 30:

  „Odchylenie położenia kątowego

 • Page 31 and 32:

  „Podstawowe badania naukowe” (U

 • Page 33 and 34:

  „Przystosowany do użycia w dzia

 • Page 35 and 36:

  „Rowing” (1) Wiązka (zazwyczaj

 • Page 37 and 38:

  „Stabilność” (7) Odchylenie s

 • Page 39 and 40:

  „Systemy FADEC” (7, 9) Całkowi

 • Page 41 and 42:

  „Topliwy” (1) Taki, który moż

 • Page 43 and 44:

  „Ustalony” (5) Algorytm kodowan

 • Page 45 and 46:

  „Wytrzymałość właściwa na ro

 • Page 47 and 48:

  d. Pręty regulacyjne specjalnie za

 • Page 49 and 50:

  1. Kompletne ze

 • Page 51 and 52:

  2. Obudowy dyfuzorów gazowych wyko

 • Page 53 and 54:

  1. Cieczowo-cieczowe kolumny impuls

 • Page 55 and 56:

  3. Urządzenia do gromadzenia produ

 • Page 57 and 58:

  5. Urządzenia do gromadzenia produ

 • Page 59 and 60:

  e. Instalacje rurociągowe i zbiorn

 • Page 61 and 62:

  5. Instalacje do krakowania amoniak

 • Page 63 and 64:

  0B007 Instalacje do przetwarzania p

 • Page 65 and 66:

  0C005 Specjalnie wzbogacone związk

 • Page 67 and 68:

  Uwaga 2: Pozycja 1A002 nie obejmuje

 • Page 69 and 70:

  d. urządzenia elektroniczne zaproj

 • Page 71 and 72:

  a. „

 • Page 73 and 74:

  1A102 Elementy z przesycanego pirol

 • Page 75 and 76:

  d. Następujące urządzenia specja

 • Page 77 and 78:

  Uwaga: Do wyszczególnionych w 1B10

 • Page 79 and 80:

  1B115 Urządzenia, inne niż wyszcz

 • Page 81 and 82:

  . Sterowniki koordynujące i progra

 • Page 83 and 84:

  1B231 Następujące urządzenia i i

 • Page 85 and 86:

  . Pochłaniaczy niewykazujących st

 • Page 87 and 88:

  a. Glinki

 • Page 89 and 90:

  e. Stopów magnezu (Mg-Al-X lub Mg-

 • Page 91 and 92:

  . „Nadprzewodzące” przewodniki

 • Page 93 and 94:

  d. Fluorowęglowe elektroniczne pł

 • Page 95 and 96: e. Następujące materiały macierz
 • Page 97 and 98: Uwaga techniczna: ‘Temperatura ze
 • Page 99 and 100: d. „Materiały włókniste lub w
 • Page 101 and 102: Uwaga: Metale lub stopy wyszczegól
 • Page 103 and 104: 1. Cylindry o średnicy 120 mm lub
 • Page 105 and 106: e. TAKŻE WYKAZ UZBROJE�IA D
 • Page 107 and 108: 4. Triazotan trimetyloetanu (TMETN)
 • Page 109 and 110: Uwaga techniczna: c. Bloki o wymiar
 • Page 111 and 112: c. Termoutwardzalne, impregnowane
 • Page 113 and 114: 1C230 Beryl metaliczny, stopy zawie
 • Page 115 and 116: 1C237 Rad-226 ( 226 Ra), stopy oraz
 • Page 117 and 118: 20. Chlorowodorek dimetyloaminy (50
 • Page 119 and 120: Uwaga 3: Pozycja 1C350 nie obejmuje
 • Page 121 and 122: c. Następujące bakterie pochodzen
 • Page 123 and 124: 1C352 Zwierzęce czynniki chorobotw
 • Page 125 and 126: a. same lub przez swoje produkty tr
 • Page 127 and 128: Uwaga 1: Dla wywozu do „państw n
 • Page 129 and 130: 1D Oprogramowanie Uwaga 1: Dla wywo
 • Page 131 and 132: 1. Materiałów podstawowych spełn
 • Page 133 and 134: 1E104 „Technologia” związana z
 • Page 135 and 136: 2A101 Łożyska kulkowe promieniowe
 • Page 137 and 138: 2. Dla celów pozycji 2B za liczbę
 • Page 139 and 140: Uwaga 3: Obrabiarki posiadające co
 • Page 141 and 142: . Obrabiarek skonstruowanych specja
 • Page 143 and 144: 2B003 Obrabiarki „sterowane numer
 • Page 145: d. Sprzęt produkcyjny do napylania
 • Page 149 and 150: N. : Dla systemów „laserowych
 • Page 151 and 152: . Sterowniki cyfrowe współpracuj
 • Page 153 and 154: 3. „Dokładność” pozycjonowan
 • Page 155 and 156: . Szlifierek współrzędnościowyc
 • Page 157 and 158: Uwagi techniczne: Wszystkie paramet
 • Page 159 and 160: 2B226 Piece indukcyjne z regulowan
 • Page 161 and 162: . Posiadające którąś z niżej w
 • Page 163 and 164: c. Zbiorniki magazynowe, zasobniki
 • Page 165 and 166: 3. Szkła (w tym materiałów powle
 • Page 167 and 168: Uwagi techniczne: 1. ’Grafit węg
 • Page 169 and 170: 2. Elementy do filtracji o poprzecz
 • Page 171 and 172: 2E Technologia 2E001 „Technologia
 • Page 173 and 174: f. „Technologia” do nakładania
 • Page 175 and 176: Beryl i stopy berylu Materiały na
 • Page 177 and 178: Spiekane węgliki wolframu (16), w
 • Page 179 and 180: B. Napylanie próżniowe (PVD): o
 • Page 181 and 182: D. Napylanie plazmowe „Nadstopy
 • Page 183 and 184: F. Rozpylanie jonowe „Nadstopy”
 • Page 185 and 186: Materiały na okienka wziernikowe (
 • Page 187 and 188: UWAGI DO TABELI TECHNIK OSADZANIA 1
 • Page 189 and 190: UWAGI DO TABELI TECHNIK OSADZANIA 1
 • Page 191 and 192: TABELA - TECHNIKI OSADZANIA - UWAGA
 • Page 193 and 194: TABELA - TECHNIKI OSADZANIA - UWAGA
 • Page 195 and 196: TABELA - TECHNIKI OSADZANIA - UWAGA
 • Page 197 and 198:

  Uwaga 2: Wśród układów scalonyc

 • Page 199 and 200:

  Uwagi techniczne: 1. Rozdzielczoś

 • Page 201 and 202:

  4. ‘Skorygowana prędkość aktua

 • Page 203 and 204:

  . Częstotliwość przełączania p

 • Page 205 and 206:

  d. Przystosowane do pracy na częst

 • Page 207 and 208:

  2. „Ułamkowa szerokość pasma

 • Page 209 and 210:

  10. Oscylatory lub zespoły oscylat

 • Page 211 and 212:

  Uwaga: Pozycja 3A001. nie obejmuj

 • Page 213 and 214:

  a. Energia dostarczona podczas wył

 • Page 215 and 216:

  Uwaga 1: szczytowe powtarzalne napi

 • Page 217 and 218:

  3. Cyfrowe oprzyrządowanie do reje

 • Page 219 and 220:

  c. krótszy niż 250 µs dla każde

 • Page 221 and 222:

  3. Nie są „klasy kosmicznej” i

 • Page 223 and 224:

  4. Wytwarzające pole magnetyczne o

 • Page 225 and 226:

  3A226 Wysokoenergetyczne zasilacze

 • Page 227 and 228:

  Uwaga techniczna: W pozycji 3A229. b

 • Page 229 and 230:

  2. Reaktory do osadzania z par lotn

 • Page 231 and 232:

  . Zdolny do wytwarzania wzorów o

 • Page 233 and 234:

  3C002 Następujące materiały foto

 • Page 235 and 236:

  Uwaga techniczna: ‘Bazujące na f

 • Page 237 and 238:

  Uwaga 2: pozycja 3E002 obejmuje „

 • Page 239 and 240:

  2. Zabezpieczone przed promieniowan

 • Page 241 and 242:

  . „Komputery cyfrowe” posiadaj

 • Page 243 and 244:

  4D Oprogramowanie Uwaga: Poziom kon

 • Page 245 and 246:

  Omówienie sposobu obliczania „AP

 • Page 247 and 248:

  KATEGORIA 5 - TELEKOMU�IKACJA I

 • Page 249 and 250:

  . Zaopatrzenie w liniowy wzmacniacz

 • Page 251 and 252:

  Temperatura otoczenia powinna wynos

 • Page 253 and 254:

  5B1 Urządzenia testujące, kontrol

 • Page 255 and 256:

  3. Sprzęt radiowy

 • Page 257 and 258:

  e. Stosujący techniki analogowe i

 • Page 259 and 260:

  2. Wybór częstotliwości dla wszy

 • Page 261 and 262:

  Uwaga techniczna: W ramach Kategori

 • Page 263 and 264:

  6. Zaprojektowane lub zmodyfikowane

 • Page 265 and 266:

  . Spełniające wszystkie z poniżs

 • Page 267 and 268:

  j. Urządzenia, których funkcje ni

 • Page 269 and 270:

  KATEGORIA 6 - CZUJ�IKI I LASERY 6

 • Page 271 and 272:

  Uwagi techniczne: 1. ‘Wskaźnik p

 • Page 273 and 274:

  Uwaga: Pozycja 6A001. obejmuj

 • Page 275 and 276:

  3. ‘Czułość hydrofonu’ defin

 • Page 277 and 278:

  f. Urządzenia przetwarzające, spe

 • Page 279 and 280:

  d. „Matryce detektorowe płaszczy

 • Page 281 and 282:

  3. Fotokatody półprzewodnikowe (n

 • Page 283 and 284:

  . Inne niż „klasy kosmicznej”

 • Page 285 and 286:

  . „Monospektralne czujniki obrazo

 • Page 287 and 288:

  3. Czujnikowe włókna optyczne o s

 • Page 289 and 290:

  3. powyżej 12 * 10 6 „aktywnych

 • Page 291 and 292:

  Uwaga 2: Pozycja 6A003. a nie ob

 • Page 293 and 294:

  1. specjalnie zaprojektowanych do z

 • Page 295 and 296:

  1. „Zwierciadła odkształcalne

 • Page 297 and 298:

  e. ‘Asferyczne elementy optyczne

 • Page 299 and 300:

  a. „Nieprzestrajalne” „lasery

 • Page 301 and 302:

  . „Przeciętna moc wyjściowa”

 • Page 303 and 304:

  2. Sygnał wyjściowy w trybie wiel

 • Page 305 and 306:

  2. Długość fali wyjściowej 600

 • Page 307 and 308:

  2. mające długość fali nie mnie

 • Page 309 and 310:

  3. „Lasery” na dwutlenku węgla

 • Page 311 and 312:

  f. Następujące urządzenia optycz

 • Page 313 and 314:

  3. „Magnetometry”, w których z

 • Page 315 and 316:

  6A008 Systemy, urządzenia i zespo

 • Page 317 and 318:

  2. wykorzystujące koherentne heter

 • Page 319 and 320:

  6A107 Następujące grawimetry i po

 • Page 321 and 322:

  4. Następujące lampy obrazowe i p

 • Page 323 and 324:

  . wyjście w trybie wielokrotnego p

 • Page 325 and 326:

  6C004 Następujące materiały opty

 • Page 327 and 328:

  5. „Oprogramowanie” lub „kod

 • Page 329 and 330:

  Uwaga techniczna: „Pocisk rakieto

 • Page 331 and 332:

  KATEGORIA 7 - �AWIGACJA I AWIO�

 • Page 333 and 334:

  2. Zakres pomiaru większy lub rów

 • Page 335 and 336:

  . Zakres współczynnika kątowego

 • Page 337 and 338:

  �. dla s

 • Page 339 and 340:

  2. Jeden lub więcej czujników zew

 • Page 341 and 342:

  c. serwozawory do sterowania lotem

 • Page 343 and 344:

  7C Materiały b. „Urządzenia pro

 • Page 345 and 346:

  7D102 „Oprogramowanie” scalają

 • Page 347 and 348:

  3. Trójwymiarowych wyświetlaczy d

 • Page 349 and 350:

  7E102 Następujące „technologie

 • Page 351 and 352:

  3. Dłuższe niż 1 000 m optyczne

 • Page 353 and 354:

  2. Utrzymania położenia w słupie

 • Page 355 and 356:

  2. Sterowanie na zasadzie proporcjo

 • Page 357 and 358:

  2. Wytrzymałe na ciśnienia w podu

 • Page 359 and 360:

  p. Strugowodne układy napędowe sp

 • Page 361 and 362:

  8E002 Następujące inne „technol

 • Page 363 and 364:

  9A002 ‘Turbinowe silniki okrętow

 • Page 365 and 366:

  9A007 Systemy napędowe rakiet na p

 • Page 367 and 368:

  c. Dysze o ciągach powyżej 45 kN

 • Page 369 and 370:

  4. Tłokowe lub obrotowe silniki we

 • Page 371 and 372:

  d. Zespoły do sterowania przepływ

 • Page 373 and 374:

  . Pojazdy do transportu, manipulacj

 • Page 375 and 376:

  2. W pozycji 9A350 „VMD” oznacz

 • Page 377 and 378:

  9B009 Oprzyrządowanie specjalnie z

 • Page 379 and 380:

  9C Materiały 9C108 Materiały do

 • Page 381 and 382:

  2. Umożliwiające teoretyczne prog

 • Page 383 and 384:

  4. Niechłodzonych łopatek wirują

 • Page 385 and 386:

  d. „Technologie” niezbędne do

 • Page 387 and 388:

  h. Następujące „technologie”

Uwaga techniczna: �a użytek poz. 1A227, termin ‘obszar nieradioaktywny’ oznacza pole widzenia okna wystawionego na promieniowanie o poziomie najniższym w danym zastosowaniu. 1B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne 1B001 Następujące urządzenia do produkcji lub kontroli wyrobów lub laminatów „kompozytowych” wyszczególnionych w pozycji 1A002 lub „materiałów włóknistych lub włókienkowych” wyszczególnionych w pozycji 1C010, oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria: �. B. : ZOB. TAKŻE POZYCJE 1B101 I 1B201. a. Maszyny nawojowe do włókien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub więcej ‘głównych osiach serwosterowania’ ruchami związanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów „kompozytowych” lub laminatów, z „materiałów włóknistych lub włókienkowych”; b. Maszyny do układania taśm, z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej pięciu ‘głównych osiach serwosterowania’ ruchami związanymi z ustawianiem w odpowiednim położeniu i układaniem taśm lub arkuszy, specjalnie zaprojektowane do produkcji „kompozytowych” elementów konstrukcyjnych płatowca lub ‘pocisku rakietowego’; Uwaga: W pozycji 1B001. b. ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezpilotowych statków powietrznych. c. Wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie lub maszyny do przeplatania, łącznie z zestawami adaptacyjnymi i modyfikacyjnymi, zaprojektowane lub zmodyfikowane specjalnie do tkania, przeplatania lub splatania włókien na potrzeby elementów „kompozytowych”; Uwaga techniczna: �a użytek poz. 1B001. c technika przeplatania obejmuje również dzianie. 17331/11 ADD 1 mik/PAS/kal 74 ZAŁĄCZNIK DG K 2B <strong>PL</strong>

d. Następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do produkcji włókien wzmocnionych: 1. Urządzenia do przetwarzania włókien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, włókno z celulozy regenerowanej, paku lub polikarbosilanu) we włókna węglowe lub włókna węglika krzemu, łącznie ze specjalnymi urządzeniami do naprężania włókien podczas ogrzewania; 2. Urządzenia do chemicznego osadzania par pierwiastków lub związków chemicznych na ogrzanych podłożach włóknistych w celu wyprodukowania włókien z węglika krzemu; 3. Urządzenia do mokrego przędzenia ogniotrwałych materiałów ceramicznych (takich jak tlenek glinu); 4. Urządzenia do przetwarzania za pomocą obróbki cieplnej włókien macierzystych zawierających aluminium we włókna tlenku glinu; e. Urządzenia do produkcji prepregów, wyszczególnionych w pozycji 1C010. e., metodą topienia termicznego (hot melt); f. Następujące urządzenia do badań nieniszczących specjalnie zaprojektowane do materiałów „kompozytowych”: 1. Systemy tomografii rentgenowskiej do kontroli wad w trzech wymiarach; 2. Sterowane numerycznie ultradźwiękowe urządzenia badawcze, w których ruchy nadajników lub odbiorników do pozycjonowania są równocześnie sterowane i programowane w co najmniej czterech osiach w celu śledzenia trójwymiarowych kształtów badanych elementów; 17331/11 ADD 1 mik/PAS/kal 75 ZAŁĄCZNIK DG K 2B <strong>PL</strong>

 • Page 1 and 2:

  RADA U�II EUROPEJSKIEJ Międzyins

 • Page 3 and 4:

  (3) Artykuł 15 rozporządzenia (WE

 • Page 5 and 6:

  ZAŁĄCZ�IK I Wykaz, o którym mo

 • Page 7 and 8:

  UWAGI OGÓL�E DO ZAŁĄCZ�IKA I

 • Page 9 and 10:

  UWAGA OGÓL�A DO TECH�OLOGII (U

 • Page 11 and 12:

  EDITORIAL PRACTICES I� THE OFFICI

 • Page 13 and 14:

  DME radiodalmierz DS ukierunkowane

 • Page 15 and 16:

  SSR radar wtórnego nadzorowania TC

 • Page 17 and 18:

  „APP” (4) - zob. „Skorygowana

 • Page 19 and 20:

  „Cywilne statki powietrzne” (1,

 • Page 21 and 22:

  „Hybrydowy układ scalony” (3)

 • Page 23 and 24: „Komputer cyfrowy” (4, 5) Urzą
 • Page 25 and 26: „Liniowość” (2) „Liniowoś
 • Page 27 and 28: „Mieszanie” (1) Mieszanie włó
 • Page 29 and 30: „Odchylenie położenia kątowego
 • Page 31 and 32: „Podstawowe badania naukowe” (U
 • Page 33 and 34: „Przystosowany do użycia w dzia
 • Page 35 and 36: „Rowing” (1) Wiązka (zazwyczaj
 • Page 37 and 38: „Stabilność” (7) Odchylenie s
 • Page 39 and 40: „Systemy FADEC” (7, 9) Całkowi
 • Page 41 and 42: „Topliwy” (1) Taki, który moż
 • Page 43 and 44: „Ustalony” (5) Algorytm kodowan
 • Page 45 and 46: „Wytrzymałość właściwa na ro
 • Page 47 and 48: d. Pręty regulacyjne specjalnie za
 • Page 49 and 50: 1. Kompletne ze
 • Page 51 and 52: 2. Obudowy dyfuzorów gazowych wyko
 • Page 53 and 54: 1. Cieczowo-cieczowe kolumny impuls
 • Page 55 and 56: 3. Urządzenia do gromadzenia produ
 • Page 57 and 58: 5. Urządzenia do gromadzenia produ
 • Page 59 and 60: e. Instalacje rurociągowe i zbiorn
 • Page 61 and 62: 5. Instalacje do krakowania amoniak
 • Page 63 and 64: 0B007 Instalacje do przetwarzania p
 • Page 65 and 66: 0C005 Specjalnie wzbogacone związk
 • Page 67 and 68: Uwaga 2: Pozycja 1A002 nie obejmuje
 • Page 69 and 70: d. urządzenia elektroniczne zaproj
 • Page 71 and 72: a. „
 • Page 73: 1A102 Elementy z przesycanego pirol
 • Page 77 and 78: Uwaga: Do wyszczególnionych w 1B10
 • Page 79 and 80: 1B115 Urządzenia, inne niż wyszcz
 • Page 81 and 82: . Sterowniki koordynujące i progra
 • Page 83 and 84: 1B231 Następujące urządzenia i i
 • Page 85 and 86: . Pochłaniaczy niewykazujących st
 • Page 87 and 88: a. Glinki
 • Page 89 and 90: e. Stopów magnezu (Mg-Al-X lub Mg-
 • Page 91 and 92: . „Nadprzewodzące” przewodniki
 • Page 93 and 94: d. Fluorowęglowe elektroniczne pł
 • Page 95 and 96: e. Następujące materiały macierz
 • Page 97 and 98: Uwaga techniczna: ‘Temperatura ze
 • Page 99 and 100: d. „Materiały włókniste lub w
 • Page 101 and 102: Uwaga: Metale lub stopy wyszczegól
 • Page 103 and 104: 1. Cylindry o średnicy 120 mm lub
 • Page 105 and 106: e. TAKŻE WYKAZ UZBROJE�IA D
 • Page 107 and 108: 4. Triazotan trimetyloetanu (TMETN)
 • Page 109 and 110: Uwaga techniczna: c. Bloki o wymiar
 • Page 111 and 112: c. Termoutwardzalne, impregnowane
 • Page 113 and 114: 1C230 Beryl metaliczny, stopy zawie
 • Page 115 and 116: 1C237 Rad-226 ( 226 Ra), stopy oraz
 • Page 117 and 118: 20. Chlorowodorek dimetyloaminy (50
 • Page 119 and 120: Uwaga 3: Pozycja 1C350 nie obejmuje
 • Page 121 and 122: c. Następujące bakterie pochodzen
 • Page 123 and 124: 1C352 Zwierzęce czynniki chorobotw
 • Page 125 and 126:

  a. same lub przez swoje produkty tr

 • Page 127 and 128:

  Uwaga 1: Dla wywozu do „państw n

 • Page 129 and 130:

  1D Oprogramowanie Uwaga 1: Dla wywo

 • Page 131 and 132:

  1. Materiałów podstawowych spełn

 • Page 133 and 134:

  1E104 „Technologia” związana z

 • Page 135 and 136:

  2A101 Łożyska kulkowe promieniowe

 • Page 137 and 138:

  2. Dla celów pozycji 2B za liczbę

 • Page 139 and 140:

  Uwaga 3: Obrabiarki posiadające co

 • Page 141 and 142:

  . Obrabiarek skonstruowanych specja

 • Page 143 and 144:

  2B003 Obrabiarki „sterowane numer

 • Page 145 and 146:

  d. Sprzęt produkcyjny do napylania

 • Page 147 and 148:

  . Zdolne do osiągnięcia „niepew

 • Page 149 and 150:

  N. : Dla systemów „laserowych

 • Page 151 and 152:

  . Sterowniki cyfrowe współpracuj

 • Page 153 and 154:

  3. „Dokładność” pozycjonowan

 • Page 155 and 156:

  . Szlifierek współrzędnościowyc

 • Page 157 and 158:

  Uwagi techniczne: Wszystkie paramet

 • Page 159 and 160:

  2B226 Piece indukcyjne z regulowan

 • Page 161 and 162:

  . Posiadające którąś z niżej w

 • Page 163 and 164:

  c. Zbiorniki magazynowe, zasobniki

 • Page 165 and 166:

  3. Szkła (w tym materiałów powle

 • Page 167 and 168:

  Uwagi techniczne: 1. ’Grafit węg

 • Page 169 and 170:

  2. Elementy do filtracji o poprzecz

 • Page 171 and 172:

  2E Technologia 2E001 „Technologia

 • Page 173 and 174:

  f. „Technologia” do nakładania

 • Page 175 and 176:

  Beryl i stopy berylu Materiały na

 • Page 177 and 178:

  Spiekane węgliki wolframu (16), w

 • Page 179 and 180:

  B. Napylanie próżniowe (PVD): o

 • Page 181 and 182:

  D. Napylanie plazmowe „Nadstopy

 • Page 183 and 184:

  F. Rozpylanie jonowe „Nadstopy”

 • Page 185 and 186:

  Materiały na okienka wziernikowe (

 • Page 187 and 188:

  UWAGI DO TABELI TECHNIK OSADZANIA 1

 • Page 189 and 190:

  UWAGI DO TABELI TECHNIK OSADZANIA 1

 • Page 191 and 192:

  TABELA - TECHNIKI OSADZANIA - UWAGA

 • Page 193 and 194:

  TABELA - TECHNIKI OSADZANIA - UWAGA

 • Page 195 and 196:

  TABELA - TECHNIKI OSADZANIA - UWAGA

 • Page 197 and 198:

  Uwaga 2: Wśród układów scalonyc

 • Page 199 and 200:

  Uwagi techniczne: 1. Rozdzielczoś

 • Page 201 and 202:

  4. ‘Skorygowana prędkość aktua

 • Page 203 and 204:

  . Częstotliwość przełączania p

 • Page 205 and 206:

  d. Przystosowane do pracy na częst

 • Page 207 and 208:

  2. „Ułamkowa szerokość pasma

 • Page 209 and 210:

  10. Oscylatory lub zespoły oscylat

 • Page 211 and 212:

  Uwaga: Pozycja 3A001. nie obejmuj

 • Page 213 and 214:

  a. Energia dostarczona podczas wył

 • Page 215 and 216:

  Uwaga 1: szczytowe powtarzalne napi

 • Page 217 and 218:

  3. Cyfrowe oprzyrządowanie do reje

 • Page 219 and 220:

  c. krótszy niż 250 µs dla każde

 • Page 221 and 222:

  3. Nie są „klasy kosmicznej” i

 • Page 223 and 224:

  4. Wytwarzające pole magnetyczne o

 • Page 225 and 226:

  3A226 Wysokoenergetyczne zasilacze

 • Page 227 and 228:

  Uwaga techniczna: W pozycji 3A229. b

 • Page 229 and 230:

  2. Reaktory do osadzania z par lotn

 • Page 231 and 232:

  . Zdolny do wytwarzania wzorów o

 • Page 233 and 234:

  3C002 Następujące materiały foto

 • Page 235 and 236:

  Uwaga techniczna: ‘Bazujące na f

 • Page 237 and 238:

  Uwaga 2: pozycja 3E002 obejmuje „

 • Page 239 and 240:

  2. Zabezpieczone przed promieniowan

 • Page 241 and 242:

  . „Komputery cyfrowe” posiadaj

 • Page 243 and 244:

  4D Oprogramowanie Uwaga: Poziom kon

 • Page 245 and 246:

  Omówienie sposobu obliczania „AP

 • Page 247 and 248:

  KATEGORIA 5 - TELEKOMU�IKACJA I

 • Page 249 and 250:

  . Zaopatrzenie w liniowy wzmacniacz

 • Page 251 and 252:

  Temperatura otoczenia powinna wynos

 • Page 253 and 254:

  5B1 Urządzenia testujące, kontrol

 • Page 255 and 256:

  3. Sprzęt radiowy

 • Page 257 and 258:

  e. Stosujący techniki analogowe i

 • Page 259 and 260:

  2. Wybór częstotliwości dla wszy

 • Page 261 and 262:

  Uwaga techniczna: W ramach Kategori

 • Page 263 and 264:

  6. Zaprojektowane lub zmodyfikowane

 • Page 265 and 266:

  . Spełniające wszystkie z poniżs

 • Page 267 and 268:

  j. Urządzenia, których funkcje ni

 • Page 269 and 270:

  KATEGORIA 6 - CZUJ�IKI I LASERY 6

 • Page 271 and 272:

  Uwagi techniczne: 1. ‘Wskaźnik p

 • Page 273 and 274:

  Uwaga: Pozycja 6A001. obejmuj

 • Page 275 and 276:

  3. ‘Czułość hydrofonu’ defin

 • Page 277 and 278:

  f. Urządzenia przetwarzające, spe

 • Page 279 and 280:

  d. „Matryce detektorowe płaszczy

 • Page 281 and 282:

  3. Fotokatody półprzewodnikowe (n

 • Page 283 and 284:

  . Inne niż „klasy kosmicznej”

 • Page 285 and 286:

  . „Monospektralne czujniki obrazo

 • Page 287 and 288:

  3. Czujnikowe włókna optyczne o s

 • Page 289 and 290:

  3. powyżej 12 * 10 6 „aktywnych

 • Page 291 and 292:

  Uwaga 2: Pozycja 6A003. a nie ob

 • Page 293 and 294:

  1. specjalnie zaprojektowanych do z

 • Page 295 and 296:

  1. „Zwierciadła odkształcalne

 • Page 297 and 298:

  e. ‘Asferyczne elementy optyczne

 • Page 299 and 300:

  a. „Nieprzestrajalne” „lasery

 • Page 301 and 302:

  . „Przeciętna moc wyjściowa”

 • Page 303 and 304:

  2. Sygnał wyjściowy w trybie wiel

 • Page 305 and 306:

  2. Długość fali wyjściowej 600

 • Page 307 and 308:

  2. mające długość fali nie mnie

 • Page 309 and 310:

  3. „Lasery” na dwutlenku węgla

 • Page 311 and 312:

  f. Następujące urządzenia optycz

 • Page 313 and 314:

  3. „Magnetometry”, w których z

 • Page 315 and 316:

  6A008 Systemy, urządzenia i zespo

 • Page 317 and 318:

  2. wykorzystujące koherentne heter

 • Page 319 and 320:

  6A107 Następujące grawimetry i po

 • Page 321 and 322:

  4. Następujące lampy obrazowe i p

 • Page 323 and 324:

  . wyjście w trybie wielokrotnego p

 • Page 325 and 326:

  6C004 Następujące materiały opty

 • Page 327 and 328:

  5. „Oprogramowanie” lub „kod

 • Page 329 and 330:

  Uwaga techniczna: „Pocisk rakieto

 • Page 331 and 332:

  KATEGORIA 7 - �AWIGACJA I AWIO�

 • Page 333 and 334:

  2. Zakres pomiaru większy lub rów

 • Page 335 and 336:

  . Zakres współczynnika kątowego

 • Page 337 and 338:

  �. dla s

 • Page 339 and 340:

  2. Jeden lub więcej czujników zew

 • Page 341 and 342:

  c. serwozawory do sterowania lotem

 • Page 343 and 344:

  7C Materiały b. „Urządzenia pro

 • Page 345 and 346:

  7D102 „Oprogramowanie” scalają

 • Page 347 and 348:

  3. Trójwymiarowych wyświetlaczy d

 • Page 349 and 350:

  7E102 Następujące „technologie

 • Page 351 and 352:

  3. Dłuższe niż 1 000 m optyczne

 • Page 353 and 354:

  2. Utrzymania położenia w słupie

 • Page 355 and 356:

  2. Sterowanie na zasadzie proporcjo

 • Page 357 and 358:

  2. Wytrzymałe na ciśnienia w podu

 • Page 359 and 360:

  p. Strugowodne układy napędowe sp

 • Page 361 and 362:

  8E002 Następujące inne „technol

 • Page 363 and 364:

  9A002 ‘Turbinowe silniki okrętow

 • Page 365 and 366:

  9A007 Systemy napędowe rakiet na p

 • Page 367 and 368:

  c. Dysze o ciągach powyżej 45 kN

 • Page 369 and 370:

  4. Tłokowe lub obrotowe silniki we

 • Page 371 and 372:

  d. Zespoły do sterowania przepływ

 • Page 373 and 374:

  . Pojazdy do transportu, manipulacj

 • Page 375 and 376:

  2. W pozycji 9A350 „VMD” oznacz

 • Page 377 and 378:

  9B009 Oprzyrządowanie specjalnie z

 • Page 379 and 380:

  9C Materiały 9C108 Materiały do

 • Page 381 and 382:

  2. Umożliwiające teoretyczne prog

 • Page 383 and 384:

  4. Niechłodzonych łopatek wirują

 • Page 385 and 386:

  d. „Technologie” niezbędne do

 • Page 387 and 388:

  h. Następujące „technologie”

Uwaga techniczna Craftsman Nextec 320 61325

Bezpośredni link do pobrania Uwaga techniczna Craftsman Nextec 320 61325

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwaga techniczna Craftsman Nextec 320 61325