Uwaga CAndt Vco 6022

Uwaga CAndt Vco 6022 to nisko zakłócający się źródłowy generator wysokiej częstotliwości o wysokiej wydajności, który jest przeznaczony do zastosowań komunikacyjnych. Pracuje on w paśmie częstotliwości od 470 MHz do 960 MHz, co oznacza, że jest odpowiedni do wszystkich zastosowań z zakresu komunikacji bezprzewodowej. Generator wytwarza sygnały o wysokiej stabilności częstotliwości, co gwarantuje stabilne działanie systemu. Bezwzględny poziom szumów wynosi -132 dBm, co również wpływa na wysoką jakość pracy. Generator Uwaga CAndt Vco 6022 jest wyposażony w szereg funkcji, w tym funkcję automatycznego wyłączania, funkcję przełączania i programowalne poziomy sygnału. Jest to profesjonalne narzędzie, które zapewnia niezawodne i wysoce wydajne działanie w szerokim zakresie zastosowań.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga CAndt Vco 6022

CA 2

UWAGA I JEJ FUNKCJE. PODSTAWOWE RODZAJE ZJAWISK ANALIZOWANYCH W BADANIACH NAD UWAGĄ.

ZAGADNIENIA:

uwaga – system odpowiedzialny za selekcję informacji i zapobieganie negatywnym skutkom przeładowania systemu poznawczego przez nadmiar danych; mechanizm odpowiadający za dystrybucję energii.

odruch orientacyjny – reakcja organizmu na wydarzenie nagłe i nieoczekiwane, polega na skierowaniu receptorów na źródło stymulacji.

indukcja ujemna – mechanizm polegający na tym, że pobudzenie pojawiające się w pewnej okolicy kory mózgowej wywołuje hamowanie w okolicach sąsiednich – wskutek tego jednostka jest mało wrażliwa na bodźce kierowane do tych okolic.

trójkąt aktywności uwagowej – trzy okolice, które odpowiedzialne są za trzy aspekty uwagi: ekspresję (aktywacja sieci neuronalnych w przednich i tylnych częściach kory), mechanizm wzmacniania (neurony podwzgórza, odpowiedzialne za wybiórcze aktywizowanie różnych okolic kory) oraz mechanizm kontroli (pobudzenie sieci neuronalnych w korze czołowej)

czujność – zdolność lub stan, dzięki któremu jednostka potrafi w dłuższym okresie wykrywać bodźce specyficzne spośród wielu możliwych bodźców pojawiających się w jej środowisku

detekcja sygnału – w dowolnej sytuacji sygnał może być dostępny lub nie, a człowiek ma do wyboru zareagowanie lub powstrzymanie się od reakcji. Jeśli zareaguje na sygnał, oznacza to trafienie, jeśli nie zareaguje na szum oznacza to poprawne odrzucenie (działania prawidłowe). Można natomiast zareagować na szum (błąd fałszywego alarmu) lub zlekceważyć sygnał (błąd chybienia) – działania nieprawidłowe.

dystraktor – cecha, obiekt lub inny bodziec, który sprawia jednostce trudności w selektywnym koncentrowaniu uwagi na pożądanym bodźcu.

filtr uwagowy – hipotetyczny mechanizm selekcyjny skutecznie blokujący znaczną część docierającej do organizmu stymulacji sensorycznej, jednocześnie umożliwiający informacjom ważnym dostęp do kolejnych etapów przetwarzania.

technika słuchania dwuusznego – jednoczesne prezentowanie różnych słyszalnych bodźców, takich jak przekazy słowne, do każdego z uszu.

efekt torowania (poprzedzania) – proces, za pomocą którego określone wstępne bodźce aktywizują ścieżki umysłowe, co podwyższa zdolność przetwarzania kolejnych bodźców związanych w jakiś sposób z bodźcem torującym.

pula zasobów uwagowych – pewna ilość energii mentalnej czy też mocy obliczeniowej, która może być przeznaczona na wykonanie poszczególnych procesów przetwarzania informacji.

uwaga podzielna – proces, poprzez który jednostka dokonuje alokacji dostępnych zasobów uwagi, aby koordynować wykonywanie więcej niż jednego zadania jednocześnie.

uwaga selekcyjna – proces, poprzez który jednostka stara się śledzić jeden bodziec czy jeden rodzaj bodźców oraz ignorować inny.

proces pierwotnej selekcji – proces następujący na poziomie narządów zmysłów, który polega na tym, że narządy zmysłowe nie odbierają wszystkich docierających do organizmu informacji, ze względu na np. ograniczenia anatomiczne i fizjologiczne.

wczesna selekcja – koncepcje wczesnej selekcji zakładają że przyjęcie informacji ważnej a odrzucenie zbędnej dokonuje się na wczesnych etapach przetwarzania informacji – mechanizm uwagi ma się kierować sensorycznymi, fizycznymi właściwościami bodźców.

późna selekcja – wybór i odrzucenie informacji przez mechanizm uwagi dokonuje się na późnych etapach przetwarzania. Głównym kryterium selekcji są semantyczne aspekty stymulacji, nie zaś sensoryczne.

centralne pole uwagowe – uwaga skupiona na bardzo niewielkiej liczbie bodźców, ale skupiona intensywnie. Uwadze intensywnej towarzyszy wyostrzona świadomość treści wchodzących w jej pole.

peryferyczne pole uwagowe – stany uwagi rozproszonej, obejmujące wiele bodźców lub obiektów w sposób mniej intensywny. Tu charakterystyczne jest osłabienie świadomości tego, co znajduje się w polu uwagi.

przeszukiwanie pola percepcyjnego – aktywne, systematyczne badanie pola percepcyjnego w celu wykrycia obiektów spełniających założone kryterium.

alokacja zasobów uwagi- teoria zakładająca istnienie niespecyficznej energii mentalnej (zasobów uwagi), przydzielana poszczególnym czynnościom wg ich ważności lub pilności. Odnosi się do czynności nieautomatycznych. Niektóre czynności nic nie zyskują na przydzieleniu im zasobów, ponieważ jakość ich wykonania determinowana jest konkretnymi danymi, a nie zasobami.

efekt rykoszetu – nasilanie się myśli i obrazów intruzywnych mimo usilnych prób zapobiegania im. (Myśli i obrazy intruzywne pojawiają się podczas trwania innego procesu psychicznego, niezależnie od woli jednostki i maja charakter natrętny. )

czynności limitowane zasobami - im więcej zasobów uwagi wykorzystywanych jest w przypadku danej czynności, tym lepsze jej wykonanie. (np. przypadek prowadzenia samochodu w trudnych warunkach drogowych)

czynności limitowane danymi – czynność zależna od konkretnych danych (docierających przez kanały sensoryczne) lub ich braku, gdy zaangażowanie większych zasobów uwagi jest niewystarczające. (przypadek prowadzenia samochodu w pogarszających się złych warunkach drogowych, np. w przypadku śnieżycy, gdzie na drodze nie widać nic)

przeduwagowy etap obróbki bodźca- odbiór, selekcja i obróbka bodźców, z których działania nie zdajemy sobie sprawy. (działanie podprogowe)

uwagowy etap obróbki bodźca – koncepcja uwagi intensywnej i ekstensywnej. Uwaga intensywna ma stosunkowo wąski zakres ale pozwala na głębokie przetwarzanie informacji będących w jej zasięgu. Uwaga ekstensywna ma zakres stosunkowo szeroki ale przetwarzanie dostępnych jej informacji jest dość płytkie.

hipoteza osłabiacza = metafora „bramki otwieranej od wewnątrz” (teorie później selekcji) – Anna Treisman – informacje nieważne, nieistotne lub niespełniające kryterium selekcji są osłabiane na wczesnym etapie przetwarzania, ale nie blokowane i bezpowrotnie odrzucane. Osłabione przechodzą do dalszych etapów przetwarzania i mogą być wykorzystane na dalszym, nawet najwyższym piętrze analizy jeśli to się okaże konieczne.

metafora ‘’szyjki od butelki’’ = metafora „wąskiego gardła’’ (teorie wczesnej selekcji) – Broadbent – model symbolicznie przedstawiany w postaci dużej litery Y. Gdzie ramiona litery oznaczają kanały stymulacji sensorycznej, uważa się je za ‘’poczekanie’’ dla bodźców przed ich wybiórczym przepuszczeniem na wyższe piętra obróbki ( które symbolizowane są przez podstawe czyli ‘’nózke’’ litery Y)

\

 1. Uwaga – pojęcie, funkcje. Procesy selekcji (pierwotna, na poziomie procesów pamięciowych), funkcja ukierunkowania procesów poznawczych, określania zasobów energetycznych przeznaczonych na wykonanie zadania poznawczego i podtrzymująca zaangażowanie poznawcze)

Funkcje uwagi:

a)selekcjonowanie bodźców docierających do jednostki

- selekcja pierwotna, polega na tym, że bodźce ze środowiska są odbierane przez narządy zmysłów, jednak ze względu na niektóre anatomiczne i fizjologiczne ograniczenia niektórych informacji nie są w stanie odebrać (np. promieniowanie ultrafioletowe, ultradźwięki itp. ). Po odebraniu informacji w samym narządzie zmysłowym również następuje selekcja.

- selekcja na poziomie procesów pamięciowych, polega na tym że informacje, które znalazły się w pamięci krótkotrwałej są przekazywane do pamięci trwałej. Niektóre informacje w pamięci krótkotrwałej są bezpowrotnie zapominane i nigdy nie trafiają do pamięci trwałej (podobnie informacje doskonale znane – proces habituacji – nie wywołują one reakcji orientacyjnych i są zbyt słabe by zostały zapisane w pamięci trwałej). Pamięć trwała nie jest w stanie odebrać wszystkich bodźców, gdyż informacje nie są przekazywane mechanicznie – proces wymaga czasu

b)ukierunkowanie procesów poznawczych

- funkcja wiąże się z procesami eksploracji (percepcyjnej i poznawczej) – wykrywanie nowych informacji – pole poznawcze możemy podzielić na dwie części: centralną (informacje wyraziste, można dostrzec szczegóły) i peryferyjną (mniej wyraziste – czasami można dostrzec jedynie ich występowanie, treść jest niedostępna)

c)określanie wielkości wykorzystywanych zasobów poznawczych

- uwaga decyduje o tym, ile energii psychicznej poświęcimy na wykonanie danego zadania – zależnie od stopnia ważności (jeśli zadanie jest ważne poświęci więcej energii, jeśli mniej ważne – stosunkowo mniej)

d)podtrzymywanie zaangażowania poznawczego

- wymagania zadania (innej puli zasobów wymaga zadanie proste a innej trudniejsze)

- wielkość zasobów poznawczych (im większa pula zasobów tym więcej jednostka może ich zaangażować)

- stopień przeuczenia zadania (zadania przeuczone – zautomatyzowane – wymagają mniejszej puli zasobów niż zadania nowe)

 • Fizjologiczne mechanizmy uwagi

 • - odruch orientacyjny - mechanizm polegający na skierowaniu receptorów na źródło stymulacji, przy czym towarzyszy temu aktywność motoryczna ułatwiająca odbieranie bodźców. Jednocześnie pojawia się wzrost wrażliwości wszystkich receptorów (organizm jest otwarty na dopływ nowej stymulacji). Jednocześnie pojawia się wzrost poziomu aktywacji organizmu. Odruch ulega wygaszeniu po kilku wystąpieniach bodźca (szybko – bodźce proste, dłużej – bodźce złożone).

  - indukcja ujemna - mechanizm polegający na tym, że pobudzenie pojawiające się w pewnej okolicy kory mózgowej wywołuje hamowanie w okolicach sąsiednich – wskutek tego jednostka jest mało wrażliwa na bodźce kierowane do tych okolic. Dzięki indukcji ujemnej pobudzanie w korze ma charakter zogniskowany a nie rozlany. Początkowo pobudzanie jest rozlane – jednostka reaguje nie tylko na jeden konkretny bodziec, ale również bodźce do niego podobne, dopiero po powstaniu odruchu warunkowego można zaobserwować efekty indukcji ujemnej.

  - aktywność układu siatkowatego – układ siatkowaty zbudowany jest z sieci włókien nerwowych, jest odpowiedzialny za tzw. procesy zasilania. Zawiera włókna pobudzające lub hamujące. Część wstępująca tego układu decyduje o wybiórczym pobudzeniu różnych okolic kory oraz o uwrażliwieniu ośrodków zmysłów na odbiór bodźców. Dzięki aktywności układu siatkowatego w jednym momencie mamy ułatwiony odbiór bodźców słuchowych, za chwilę zaś jesteśmy uwrażliwieni na bodźce wzrokowe itp.

 • Podstawowe rodzaje zjawisk analizowanych w badaniach nad uwagą (detekcja sygnałów i zjawisko czujności, przeszukiwanie pola percepcyjnego)

 • - czujność, zdolność do długotrwałego oczekiwania na pojawienie się ściśle określonego bodźca, zwanego sygnałem a ignorowaniu pozostałych bodźców zwanych szumem.

  - detekcja sygnałów – proces wykrywania bodźców w określonym miejscu (reszta w definicji)

  - przeszukiwanie – proces aktywny, polegający na systematycznym badaniu pola percepcyjnego w celu wykrycia obiektów spełniających założone kryterium

 • Teorie uwagi

 • Teorie uwagi selektywnej powstały w odpowiedzi na pytanie: co decyduje o odrzuceniu pewnych informacji (lub źródeł stymulacji) jako nieistotnych oraz na którym piętrze przetwarzania informacji dokonuje się selekcja.

  teoria filtra uwagowego Broadbenta - to nic innego jak:

  Metafora ‘’szyjki od butelki’’ = Metafora „wąskiego gardła’’ teorie wczesnej selekcji) – Broadbent – model symbolicznie przedstawiany w postaci dużej litery Y. Gdzie ramiona litery oznaczają kanały stymulacji sensorycznej, uważa się je za ‘’poczekanie’’ dla bodźców przed ich wybiórczym przepuszczeniem na wyższe piętra obróbki ( które symbolizowane są przez podstawe czyli ‘’nózke’’ litery Y)

  teoria wielu filtrów uwagowych Treisman – to nic innego jak:

  Hipoteza osłabiacza (teorie później selekcji) – Anna Treisman – informacje nieważne, nieistotne lub niespełniające kryterium selekcji są osłabiane na wczesnym etapie przetwarzania, ale nie blokowane i bezpowrotnie odrzucane.

  teorie integrujące- założenie że selekcja uwagi dokonuje się zarówno na wczesnych, jak i na późniejszych etapach przetwarzania. każdy etap może polegać na jakościowo różnym sposobie selekcjonowania nadmiaru informacji

  funkcjonowanie uwagi w świetle teorii zasobów

  Wyjaśnienie jak możemy wykonywać więcej niż jedno zadanie wymagające uwagi.

  koncepcja pojedynczej puli zasobów – ludzie mają określony zasób uwagi, którego alokacji mogą dokonywać w zależności od tego czego wymaga zadanie

  teoria zasobów uwagi specyficznych dla modalności- przynajmniej część zasobów uwagi może być specyficzna dla zmysłu, który odbiera dane zadanie

 • Dystraktory

 • Dystraktory to bodźce odwracające uwagę.

  Można klasyfikować je ze względu na ich pochodzenie:

 • Bodźce pochodzące z zewnątrz

 • Bodźce które jednostka sama sobie eksponuje( jednostka sama zadaje sobie różne procesy, które zakłócić mogą jej zdolność poznawczą. )

 • - dystraktory intencjonalne

  - dystraktory nieintencjonalne (zamiarem jednostki wcale nie było wywołanie dystraktorów)

  Środowisko w jakim pojawiają się dystraktory może być:

 • Zewnętrzne

 • Wewnętrzne

 • Pochodzenie bodźca
  ZewnętrzneŚrodowisko występowaniazewnętrznewewnętrzne

  Ważne!

  Myśli intruzywne – natrętne, pojawiające się niezależnie od woli jednostki, dotyczą spraw nieprzyjemnych, próby ich eliminowania najczęściej prowadzą do nasilenia

  Ruminacje – wielokrotne powracanie do pewnych problemów, ponowna ich analiza

 • Uwaga a świadomość.

 • Kiedyś psychologowie przekonani byli że uwaga i świadomość (zjawisko dzięki któremu nie tylko aktywnie przetwarzamy informacje ale jesteśmy świadomi tego działania) to jedno i to samo.

  Obecnie uważają że niektóre rodzaje aktywnego przetwarzania informacji zmysłowej, informacji pochodzącej z pamięci i informacji poznawczej, może przebiegać poza naszą świadomością. pisanie dobrze znanego własnego imienia nie wymaga świadomego zaangażowania i można wykonywać je, będąc świadomie zajętym innym zadaniem, jednak należy pamiętać ze zadania nie wykonamy gdy jesteśmy całkowicie nieświadomi)


  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  Kultura i jej funkcje, technologia żywności, Socjologia
  krew i jej funkcje
  RODZAJE TKANKI MIĘŚNIOWEJ I JEJ FUNKCJE, Anatomia i fizjologia, anatomia
  Organizacja i jej funkcjonowanie
  Rodzina i jej funkcje, Studia Pedagogika, Mgr. Pedagogika
  Struktura organizmu i jej funkcje I gim, sprawdziany, gim1
  01-Organizacja i jej funkcjonowanie, materiaynaegzaminzpodst zarzdzaniaprzykadowytest
  Struktura organizmu i jej funkcje I gim GR II 2006, sprawdziany, gim1
  BUDOWA KOMÓRKI ZWIERZĘCJE I JEJ FUNKCJE, Pedagogika
  Krew i jej funkcje w organizmie, III rok, diagnostyka lab
  Bajkoterapia i jej funkcje adaptacyjne i rozwojowe w życiu każdego dziecka, Bajki terapeutyczne,! B
  091, BÓDOWA KOMÓRKI ZWIERZĘCJE I JEJ FUNKCJE
  Ekonomia - definicje (48 stron), AKTYWNY I INTEGRACYJNY ASPEKT LOGISTYKI - Przejawia się on w jej fu
  Struktura organizmu i jej funkcje I gim GR II, sprawdziany, gim1
  szkoła jako instytucja i jej funkcjet!
  Pojęcie rachunkowości oraz jej funkcje, nauka, rachunkowość
  wpływ kultury firmy na jej funkcjonowanie (7 str), Ekonomia, ekonomia
  rodzina i jej funkcje
  P ACA I JEJ FUNKCJE, Inne

  więcej podobnych podstron

  Przykładowy schemat blokowy syntezatora muzycznego z zaznaczonym blokiem VCO

  Sekcja VCO w syntezatorze Korg MS-20

  Generator sterowany napięciem (ang. Voltage Controlled Oscillator, VCO) – urządzenie elektroniczne, generator okresowego sygnału elektrycznego (fali), o częstotliwości proporcjonalnej do napięcia elektrycznego podanego na jego wejście. Generatory VCO są stosowane w radiokomunikacji (np. jako przestrajany układ heterodyny), urządzeniach automatyki (np. w układach PLL), są też podstawowym blokiem syntezatorów analogowych.

  Charakterystyka sterowania[edytuj | edytuj kod]

  Generatory mogą być przestrajane w liniowej skali częstotliwości, gdzie każdej zmianie napięcia o 1V towarzyszy zmiana częstotliwości o określoną wartość w Hz, lub wykładniczej skali częstotliwości, gdzie każda zmiana napięcia o 1V powoduje zmianę częstotliwości o stały interwał muzyczny (np. 1 oktawę). Drugi sposób sterowania jest bardziej popularny wśród konstrukcji syntezatorów, ponieważ jest bardziej wygodny w transpozycji i modulacji. Jednak do jego wad należy tendencja do utraty stroju. Dotyczy to w szczególności starszych modeli instrumentów.

  Przebieg wyjściowy[edytuj | edytuj kod]

  Generatory VCO stosowane w syntezatorach muzycznych najczęściej są tak zbudowane, aby produkowały przebiegi okresowe bogate w składowe harmoniczne, co pozwala na łatwą realizację syntezy subtraktywnej. Typowo spotykanymi przebiegami są kanoniczne kształty fali: piłokształtny, trójkątny, prostokątny i sinusoidalny, ponieważ widma tych przebiegów zawierają różne i uzupełniające się składowe harmoniczne, co pozwala na uzyskanie różnych barw dźwięku przez ich sumowanie i filtrację. Bardziej rozbudowane generatory VCO pozwalają na płynną (sterowaną ręcznie lub modulowaną napięciem) zmianę kształtu fali (zmianę symetrii przebiegu, zmianę współczynnika wypełnienia przebiegu prostokątnego).

  Podstawowe parametry pracy[edytuj | edytuj kod]

  • Zakres częstotliwości pracy
  • Charakterystyka przestrajania
  • Liniowość i stabilność charakterystyki
  • Kształty generowanych przebiegów
  • Współczynnik wypełnienia fali prostokątnej

  Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

  • oscylator sterowany cyfrowo (digitally controlled oscillator, DCO)
  • generator wolnych przebiegów (low frequency oscillator, LFO)
  • wzmacniacz sterowany napięciem (voltage controlled amplifier, VCA)

  Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • W. Kotoński, "Muzyka elektroniczna", PWM, wyd. 2, 2002, ISBN 83-224-0810-2
  • Z. S. Woźniak, "Elektroniczny syntezator muzyczny", Radioamator i krótkofalowiec, 4/5/6/1978
  • R. A. Moog, "Voltage Controlled Electronic Music Modules", Journal of the Audio Engineering Society, 7, 1965
  • T. Kubiak, "Sterowanie napięciowe: czym się różni V/oct od Hz/V? ", Estrada i Studio, 5, 2003
  • ECU EDC16 C8 - ma jakąś blokadę przed czytaniem?

   Chodzi mi o blokadę przed zgraniem mapy przez EOBD za pomocą Galletto 1260?Pytam, bo mam problem z taki ECU. Połączenie po wybraniu Alfa Romeo 1. 9 JTD EDC16 C8 CF3 owszem nawiązuje. Nawet pobiera info o hardware i software ecu. Potem chwilę się zwiesza i wypisuje "Driver no EDC16C8 - change driver....

   Samochody Elektryka i elektronika 23 Kwi 2011 14:16Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4703

  • Komunikaty ostrzegawcz VW Passat B5

   Bardzo proszę kolego może to się przydać i jak się trochę postarasz to sam zrobisz pełną diagnostykęPasują do wszystkich aut wyprodukowanych przez VAG tj. Volkwagen Golf MK3/MK4/MK5, Passat B4/B5/B6, Skoda Octavia/Fabia/SuperB, Audi A4/A6/A8/TT itp…spisane, wyszukane, testowane by ygd.Volkswagen...

   29 Maj 2010 21:27Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 24599

   Ciagłe blokady komunikatem stron 9 nie wszystkich ale wiekszosc)

   Task: {BEBB455C-7D87-4139-9CBE-40ABD3995ED8} - System32\Tasks\KuaiZip_Update => C:\PROGRA~1\88D7~1\X86\Update. exe <==== UWAGATask: {C53643D0-D741-4D97-AD30-E47677327380} - System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (Dymy) => C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\DriverBooster. exeShortcutWithA...

   Pogotowie Antywirusowe 20 Lip 2016 14:52Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 942

   Samsung GT-E2222 DUOS - Blokada SIM

   Napotkałem taki oto problem blokady SIM w telefonie Samsung GT-E2222 DUOS:Wkładam kartę sim z Orange (przyciętą za pomocą piły mechanicznej do iPhone'a 5S), telefon uruchamia się bez problemu.Kiedy zakładam kartę SIM z Plusa, to pojawia się komunikat Blokada SIM.Wpisuję wszystkie możliwe...

   Smartfony Początkujący 15 Maj 2015 08:08Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1194

   WISE107 blokada drzwi, cykanie - komunikat DOOR

   witam:) w modelu Inside WISE 107 PLV bo takową też posiadam są stosowane 2 rodzaje silników, a tym samym różne szczotki węglowe; przy zamówieniu należy zwrócić uwagę na ich kształt i wymiary gdyż przy niewłaściwym wyborze nie będą pasować w otwory mocujące; w mojej były o wymiarach 13, 5 szerokości na...

   AGD Początkujący 24 Sie 2016 17:51Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 9793

   HP Probook 4520s - blokada klawiatury, myszy, black screen, system halted

   Witam i proszę o pomoc w diagnostyce sprzętu jw. Dostaje czasami ekran jak niżej oraz blokuje mi się klawiatura, przy starcie pojawia się czarny ekran brak video, fan chodzi wtedy na max obrotach, po ponownym włączeniu boot uje z HDD WIN 7 64 BIT Pl HP.Sprawdzałem Crystal disc info i mam message Uwaga....

   Laptopy Hardware 08 Lut 2015 08:08Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 2280

   Buderus Logano G115 - Nie zapala ani też nie wyświetla komunikatu o błędzie

   Buderus Logano G115 z modułem FM241 i dwoma obiegami grzewczymi przestał się uruchamiać (odpalać). Nie ma żadnego komunikatu o błędzie na wyświetlaczu. Widoczny jest tylko płomyk, natomiast po włączeniu wentylator nie uruchamia się ani też nie słychać charakterystycznego rozruchu. W trybie ręcznym to...

   Systemy Grzewcze Użytkowy 14 Lis 2018 20:13Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 4653

   Indesit WISE107 - Nie pobiera wody, blokada drzwi działa

   Pralka ma 10 lat.Z dnia na dzień objaw: po załadowaniu prania, ustawieniu programu i zamknięciu drzwi po wciśnięciu przycisku start blokuje drzwi ale nie pojawia się "kłódka" i pranie nie rusza.Po wyciągnięciu wtyczki zasilania w takim stanie na kilka godzin po ponownym jej włożeniu stan jak wyżej...

   AGD Użytkowy 11 Sty 2016 19:41Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2184

   Router/modem Huawei B2368-66 - blokada simlock

   Dzień dobry, mam problem z urządzeniem jak w temacie. Po włożeniu karty Orange lub Aero2 pojawia się komunikat: „PLMN jest zablokowany! PLMN zablokowany (bieżący PLMN nie jest dozwolony); jeśli chcesz odblokować, przejdź na stronę PLMN i wprowadź prawidłowe hasło! ”. Router jest dość stary,...

   Sieci Początkujący 16 Sie 2021 18:58Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1632

   ASUS P5B PLUS - Uruchamianie zatrzymuje się na komunikacie z bios

   jedyne co to zwróciłem uwagę że bardzo grzeje się ten mały radiator tuż obok baterii biosowskiej Mostek południowy. Nagrzanie ponad normę, prowadzi do blokady, wszelkich działań. Spróbuj zdjąć radiator, wymienić pastę, ewentualnie dać na czas testów, aktywne chłodzenie.Słusznie, ale czy "nadmierne...

   Komputery Hardware 12 Lut 2013 15:17Odpowiedzi: 36 Wyświetleń: 6489

   iPKO- kolejny SPY - Uwaga kolejny niebezpieczny spam NIE OTWIERAĆ.

   Witam.Po raz kolejny ostrzegam przed mailami wysyłanymi przez niby PKO BP i kłamiącymi o blokadzie konta w iPKO.Oto jak wygląda taki mailaNIE OTWERAĆ POD ŻADNYM POZOREM TEGO ODNOŚNIKA NIBY DO STRONY iPKO!!!Oto co PRAWDZIWY BANK pisze o tymCyt:"Ostrzegamy, że są rozsyłane...

   24 Lip 2017 14:20Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1314

   Chcę instalować Firefoxa portable -wasze uwagi

   ... ciekawi mnie czy ten 360 mając pod sobą Win 7 x64 który nie ma aktualizacji będzie go próbował straszyć blokadą itp. Ja mam Win 7, 32 bit i 360 total normalnie działa, bez żadnych dziwnych komunikatów więc na Win 7, 64 bit też powinno być OK. Jeśli masz dodatkowego antywirusa, wyłącz lub najlepiej...

   Komputery Początkujący 29 Paź 2020 13:58Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 507

   sprawa nagrywania cyfrowego sygnału TV UPC

   Golden Flyer > Nagrywanie na żywo, z Dekodera UPC MediaBox CISCO, z jego portu SCART na nagrywarkę DVD, na jej dysk twardy lub wprost na płytę DVDR/RW, nie jest problemem. Ale przegranie nagrania, zapisanego na dysku twardym tego CISCO, już jest dużym problemem, zwłaszcza na nowszych nagrywarkach, DVD!...

   RTV Użytkowy 14 Lip 2016 00:26Odpowiedzi: 298 Wyświetleń: 110439

   Jak utrudnic złodziejom aut zycie?

   Ja zabezpieczyłem autko w następujący sposób:1. Immobilizer "SILICON" (na pastylkę DALLAS - czytnik pastylki ukryty i ciężko go odnależć - odcina całkowicie pompę wtrysku i rozrusznik - czyli po przekręceniu klucza wpoz. zapłon... - nie ma żadnej reakcji)+ syrenka z własnym zasilaniem wewnątrz kabiny...

   Samochody Zabezpieczenia 12 Wrz 2005 10:33Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 27393

   Skoda Superb I otwieranie zaryglowanych drzwi od środka

   Już co nieco wiem, moja małżonka znalazła na forum:Jeden pan tam napisałFunkcja SafelockZamki centralnego ryglowania są wyposażone w blokadę. Zaryglowanie drzwi odzewnątrz powoduje automatyczne zablokowanie zamków. Lampka kontrolna wdrzwiach kierowcy miga przez 2 sekundy szybko, a następnie...

   Samochody Początkujący 07 Wrz 2018 08:58Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 9828

   Scania R500 - Dużo błędów,

   Dobra. Pomału ogarniam temat V'ki. Samochód jeździ już od kilku dni ale pojawiają się nowe problemy. Zainstalowałem SDP3 i takie błędy W BMS jeszcze odczytałem:TytułCAN układu hamulcowego, obwód koła 1UsterkaKomunikacja została przerwanaPrzyczynaZakłócenia zewnętrzne, uszkodzenie przewodów,...

   Samochody Ciężarowe 14 Mar 2016 13:29Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3153

   AXIS B6 - błąd Err-b po startup'ie

   1. 2. Podstawowe czynności programowePierwszą czynnością, jaką należy wykonać podczas programowania wagi jest wejście do katalogu serwisowegop. 1. 1, czynność ta otwiera dostęp do katalogu, dzięki czemu możliwe jest wykonanie następnych czynnościprogramowania opisanych w p. 2÷12.Zaleca się przy...

   Inne Serwis 27 Cze 2012 00:18Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 6739

   Przeprowadzka cz. 2 - opowiadanie SF

   Jest to kontynuacja poprzedniego opowiadania SF p. t. InniGdy Serafin odpoczywał, wiele innych statków-państw przemierzało przestrzeń międzygwiezdną. Statki znajdowały się różnych miejscach, prawo panujące na poszczególnych statkach nieco różniło się, tak jak ideologia zamieszkujących go ludzi....

   HydePark opowiadania, powieści 20 Cze 2020 08:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 687

   Zanim Zadasz Jakiekolwiek Pytanie - Przeczytaj!

   Jak poprawnie zadać pytanie aby szybko uzyskać odpowiedź?Otóż po sporej ilości przeczytanych postów doszedłem do wniosku że warto coś takiego napiasć.Przeważnie pierwsze kilka postów to pytania na temat sprzętu lub okoliczności wystąpienia problemu.Więc jeśli masz jakikolwiek problem z kompem...

   16 Wrz 2007 20:38Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 7138

   HPS 2014 Hybrydowy laboratoryjny zasilacz sieciowy

   HPS 2014Hybrydowy laboratoryjny zasilacz sieciowy.Parametry użytkowe zasilacza w skrócie:1. Wykorzystanie tanich i łatwo dostępnych elementów.2. Wydajność prądowa min 3A (dla niskich napięć może dochodzić do 5A).3. Rozdzielczość DAC 12bit. (filtrowany PWM 4. 9kHz)4. Rozdzielczość...

   DIY Konstrukcje 15 Wrz 2015 13:51Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 7185

   Odblokować, unlock, zdjąć simlock Huawei E220 3G HSDPA modem

   Jak odblokować, zdjąć simlock z Huawei E220?WitamZamieszczam tu sposób postępowania, który ma na celu odblokować każdy modem USB HSPDA (3G) Huawei E220.Metoda nie jest moja, ale po trudach jakie przeszedłem aby odblokować własny modempostanowiłem zebrać wszystkie informacje do...

   Smartfony FAQ i Solucje 06 Lip 2009 22:04Odpowiedzi: 43 Wyświetleń: 149073

   Jaguar XF - Zablokowana kolumna kierownicy

   Jak w temacie.Auto spisywało sie bez problemów.Po postoju około 2tyg nie mozna uruchomić silnika. Na wyświetlaczu komunikat o zablokowanej kolumnie,Więc próbowałem jak w instrukcji otwożyć i zamknąć kilka razy zamek centralny.Po kilku razach blokada zaskoczyła. I auto odpaliło bez problemu.Poczytałem...

   28 Lut 2022 07:45Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 948

   Integra 32 brak dostepu do TS

   Wystarczy zajrzeć do instrukcji, i jeśli nie pomoże - dopiero pytać.PROGRAMOWANIE STR. 63. 2 Tryb serwisowy „z kołków”Gdy uruchomienie trybu serwisowego w normalny sposób jest niemożliwe (np. centrala z jakichś względów nie obsługuje manipulatora), można skorzystać z awaryjnej...

   Zabezpieczenia Stacjonarne 10 Sie 2009 18:04Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 17633

   Waga laboratoryjna Axis AD5 - błąd c8...

   punkt 1:Wejście do katalogu serwisowego - rozkodowanie wagi (wykonać koniecznie, w pierwszej kolejności! )• włączyć wagę do sieci,• przełącznik blokady zapisu przełączyć w pozycję "Pr-on" (sygnalizowaną na wyświetlaczu),• wyłączyć i włączyć wagę posługując się odpowiednim klawiszem,...

   19 Sie 2011 21:24Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3149

   Renault Captur - świecąca się kontrolka kluczyka

   mam problem ze świecącą się kontrolką serwisuJeżeli chodzi o usunięcie poprzez przyciski prawej manetki (ODSTĄPIENIE OD PRZEGLĄDU), to zrobiłem i nic to nie pomogłoNie ma czegoś takiego jak kontrolka serwisu. Jest komunikat " wykonaj przegląd "kontrolka (kluczyka) dalej się świeciKontrolka...

   18 Sty 2021 09:22Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 6423

   ETHM-1 a połączenie z telefonu komórkowego...

   Po wielu próbach - z nudów - udało mi się to odpalić to "MobileKPD" na telefonie BlackBerry.W aplikacji MobileKPD tworzymy profil:Name ETHM-1Server: AAA. BBB. CCC. DDDPort:7091Key: XXYYZZGdzie:- ETHM-1 dowolna nazwa- AAA. DDD - zewnętrzny /WAN/ adres TCP/IP naszego routeranie...

   Systemy Alarmowe 24 Wrz 2013 18:33Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 11037

   Ile razy można wpisać kod zabezpieczający?

   Na stronie Nokii wynalazłem teraz coś takiego:Mój telefon żąda podania kodu zabezpieczającego lub kodu blokady.Twój telefon jest wyposażony w jeden lub kilka kodów, które mają go zabezpieczać przed nieupoważnionym użyciem. Należy pamiętać, że kod zabezpieczający (kod blokady), który chroni sam...

   Smartfony Serwis 08 Lut 2008 22:17Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 11273

   Kalibrator wtryskiwaczy do samochodowej instalacji gazowej.

   Witam,chciałem przedstawić urządzenie, które powstało blisko rok temu do kalibracji wtryskiwaczy przeznaczonych do samochodowej instalacji gazowej.ZałożeniaDokładność ustawienia skoku do 0, 01mm. Prostota w obsłudze oraz wyeliminowanie błędu człowieka.MechanikaW pierwszej...

   08 Gru 2011 19:32Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 13491

   Płyta AMICA GPC-600S "Prometeusz"

   Witam po sylwestrowo-noworocznych zawirowaniach.Mam nadzieje, że moja wstępna uwaga nie dotrze za późno.Płytę mam jeszcze na gwarancji (pozostało 2 m-ce) więc zrobię tak jak pisał "mlodybeer" - będe ją męczyć tak aby szlag ją trafił i aby sewisant nie wciskał mi, że wszystko z nią jest w porządku....

   AGD Kuchnie 15 Mar 2012 18:22Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 19619

   Integra jak zaprogramować strefy i radiolinię?

   Lista zmian programu w wersji v1. 04naruszenie wejścia blokującego gong w manipulatorze blokuje tylko gongznak stanu strefy wskazuje występowanie naruszonych wejść także wtedy, gdy naruszone wejścia nie mają opcji PRIORITY (poprzednio uwzględniane były tylko wejścia z tą opcjąkomunikat "Był...

   16 Maj 2007 18:15Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 11820

   MP4 Creative Zen Vision W - czyżby śmierć?

   Kłopoty z moim odtwarzaczem zaczęły się jakiś tydzień temu. Na początku był to problem z przełącznikiem blokady - odmawiał współpracy, klawisze blokowały się, kiedy chciały (czytaj: cały czas), musiałam za każdym razem kombinować z przełącznikiem i tak go ustawiać, żeby nie blokował klawiszy. Po kilku...

   Odtwarzacze cyfrowe 23 Maj 2011 13:37Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1674

   VW 2. 0 TDi CBAB opis bloków pomiarowych silnika.

   Diagnostyka Common Rail, silniki DieslaGrupy zmierzonych bloków wartości. Oto dane grup w silniku CBAB:Grupa 1:1) Prędkość obrotowa silnika, 760-940 obr / min;2) Ilość wtryskiwanego paliwa, 3-9 mg \ stroke;3) Wysokie ciśnienie paliwa, wartość rzeczywista, 170-350 barów;4) Temperatura...

   Samochody Instrukcje Obsługi 11 Lip 2018 22:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 25860

   Tablet Kiano7 slim tab 3 Gr - Zmiana wersji Androida 5. 1 na 4. 4

   Opisałem wszystko ogólnie. Zakładam, że wiele rzeczy jest dla Ciebei oczywistych, ale może ktoś inny będzie chciał skorzystać, więc to mu bliżej wyjaśni co robi i co się dzieje 0:)Niestety nie dysponuję teraz obrazkami, screenami, wiec musi wystarczyć tekstowy opis...Przedmiot operacji: Tablet...

   Tablety Czytniki Hardware 07 Cze 2022 20:18Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 6804

   SMART -instrukcja instalacji i obslugi?

   1. Rejestracja, aktywacja i update SmartClipa odbywa się jednocześnie. Należy odwiedzić stronę: www. smart-clip. com/upgrade. php2. potem trzeba nacisnąć przycisk Connect3. jak Box się połączy trzeba wcisnąć przycisk Update4 kiedy przejdą wszystkie operacje w oknie dialogowym będzie napisana...

   20 Sty 2009 18:12Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 6199

   Stabo X3003 - złe działanie systemu ASQ.

   Witam wszystkich,Rok temu zdecydowałem się na zakup zestawu cb radio stabo X3003 i antena sirio ml 145. Miałem dość duży dylemat jakie cb radio wybrać, ale sama sumarów jestem z niego zadowolony.Jakiś czas temu zauważyłem problemu w działaniu tego zestawu. Otóż od około 2 miesięcy mam problem związany...

   CB Radio 13 Gru 2012 20:55Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1218

   samsung l760 i u700 simlok

   PosumowującSprawdzanie wersji:*#1111# S/W Version*#1234# Firmware Version*#2222# H/W Version- pobierz z supportu z 3G Patch Files/ U700 Patched for Unlock. zip i rozpakuj go na PCjeśli pierwszy raz robisz takiego fona to:- włącz fona bez karty i podłacz do RJ boxa- PC wykryje fona...

   26 Lip 2008 10:28Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 7124

   ESP8266-12 + Mega2560 + DS18B20 + LED 7-seg TM1637 = wysyłanie pomarów MySQL WWW

   Witam, PROJEKT ostatecznie ukończony:Dwersja ostateczna programów dla płytek MASTER Arduino Mega2560 i SLAVE ESP8266-12ETestowałem urządzenie przez kilka dni, w międzyczasie dokonałem kilku przeróbek, jak w kodzie tak i w połączeniach PIN itp.Usunięte zostały wykryte błędy, najważniejsze...

   DIY w budowie 21 Lis 2019 03:12Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2559

   Dlaczego Lenovo y50-70 Intel AC-3160 nie widzi sieci Wi-Fi?

   Witaj.Możesz spróbować zaktualizować sterowniki, jednak pominąłbym te ze strony Lenovo i szukał na stronie Intela. Jak dla mnie, karty Intela są nieco... "wybredne", miałem problemy z łączeniem z niektórymi starymi routerami. Jeśli taki masz to zainteresuj się, czy jest możliwość wgrania nowszego oprogramowania.Jeśli...

   25 Cze 2019 19:56Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 852

   Żelazko Laurastar Lift Model 525 - pompa się nie załącza

   Na filmie jaki zaprezentowałeś nie widziałem chyba włożonego zbiornika z wodą więc dioda ma prawo świecić na czerwono według instrukcji obsługi... Jeżeli dioda świeci na czerwono co pisze w instrukcji, pomimo, że jest zbiornik i woda w nim to znaczy, że zbiornik źle włożono lub zamontowałeś nieodpowiedni...

   AGD Drobny sprzęt 05 Kwi 2022 07:18Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 810

   EasyBox 904 LTE Vodafon - Jak skonfigurować punkt dostępu APN Orange Polska

   (at)andrzejdevil, jesteś w stanie określić jakie częsci oprogramowania zostają zaktualiozowane poprzez proces odzyskiwania firmware tzn. recovery z wykorzystaniem serwera TFTP?UWAGA!!! - wszystko poniżej to są moje domysły i nawet nie wiem czy niedziałanie EB to jest winą FW modemu.Niestety...

   Sieci LAN 04 Lis 2019 03:33Odpowiedzi: 118 Wyświetleń: 33708

   Samsung R210s - Gubi zasieg

   Telefon najprawdopodobnie został kradziony. Zablokowany po IMEI. :(Komunikaty które wsytępują w samsungach jeżeli chodzi o blokadę IMEI: "Ograniczone usługi sieci", przy próbie połączenia "Uwaga, brak sieci"

   09 Maj 2005 23:16Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1319

   Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw Old

   slim24:Żeby podpiąć pamięć do kompa MUSISZ mieć ten interfejs na 7405. Wynika to z faktu, że SBW wymaga takiego układu pomiędzy portem LPT a magistralą I²C czy SMBus. I nie ma najmniejszego znaczenia czy posługujesz się pełną czy demonstracyjną wersją SBW. Żadne oprogramowanie nie zastąpi w...

   Komputery Regeneracja Baterii 21 Paź 2018 21:36Odpowiedzi: 1355 Wyświetleń: 917765

   Monitoring: Rejestrator czy komp + karta?

   Proszę zwrócić uwagę, że komputer ma mieć połączenie z internetem - najczęściej jest to połączenie bezpośrednie (bez routera z NAT) a programy typu firewall czy nawet obowiązkowy ostatnio antywirus są instalowane rzadko, a czym to skutkuje chyba wszyscy wiedzą - więc nie uważam żebym się pomylił stawiając...

   RTV Co kupić? 17 Sie 2007 16:21Odpowiedzi: 41 Wyświetleń: 17240

   Pralka Electrolux EWT 1315

   Witam!Problem juz byl opisywany w poprzednich postach ninjeszego dzialu, ale postanowilam utworzyc nowy post tylko z uwagi na inne okolicznosci, inny model, inne 'objawy';)Marka: ElectroluxModel: EWT 1315Gwarancja: brak (okres 2 lat minał)Pierwsze pranie bez zarzutów. Po wlaczeniu prania...

   AGD Pralki, Suszarki 03 Sie 2007 16:58Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 5026

   Programator do AT89xx51, AT89C51, AT89C55 - kit AVT 518

   Hej,W związku z tym, że pilnie potrzebowałem programator do ww. mikrokontrolerów, kupiłem kit AVT 518. Jak się domyślacie, mam z nim problemy:/ Sprawa wygląda tak: odczytuje sygnatury wkładanych procków (do tej pory testowałem AT89C2051 i AT89C51) i zapisuje. Problem pojawia wtedy, kiedy usiłuję...

   Mikrokontrolery 08 Sie 2007 16:48Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1882

   Automat - gadaczka na CB?

   Luźne propozycje:Dwa radiotelefony o mocy ~50... 200mW (po jednym dla każdego kierunkuruchu, 1... 3 km przed miejscem reklamowanym) z umieszczonymi niskoi blisko drogi antenami. Uruchamiane gdy przejeżdża w danym kierunkupojazd o wysokości >2m (bariera świetlna, radar ultradźwiękowy, inny).Dodatkowo...

   Radiotechnika Serwis 02 Gru 2007 18:20Odpowiedzi: 41 Wyświetleń: 8683

   Problem z dyskiem twardym albo z czymś innym...

   Witam wszystkich forumowiczów.Potrzebuję pomocy w zdiagnozowaniu co się dzieje ze sprzętem, moje pierwsze podejrzenie to była padnięta płyta główna ( kontroler dysku) ale zacznijmy od początku. Sprzęt o jakim mówimy to płyta DFI infinity ultra 2 nf4, procesor Athlon 64 x2 3600, 2GB patriota pc2-6400,...

   11 Lip 2009 18:19Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2808

   Pionier 1430 nie można wprowadzić w tryb serwisowy

   Dodam może nie działać K2002.Tuner mieć zmodyfikowany firmware gdzie oryginalne procedury serwisowe są usunięte i zastąpione nowymi. Ta zmiana pozwalała wgrywać firmware bez wprowadzania go w tryb serwisowy. Po prostu po włączeniu zasialania podczas bootowania tuner wystawia komunikat na port LPT...

   SAT Serwis 15 Gru 2009 13:37Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2957

   Q6600 bariera OC - czym spowodowana?

   Zaczne od tego ze z problemem uzeram sie juz od pol roku. Przestudiowalem wszystkie mozliwe fora zarowno polskie jak i zagraniczne nie znajdujac odpowiedzi.Mianowicie nie moge przeskoczyc progu 370fsb. Moj config:C2Q Q6600 niestety nie Slacr MalayAsus Commando z najnowszym biosem2x1gb OCZ...

   Komputery Modding & OC 04 Cze 2010 14:53Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2535

   Katastrofa prezydenckiego samolotu TU-154 w Smoleńsku + Film

   Jedynym przydatnym wysokościomierzem przy lądowaniu jest wysokościomierz mierzący ciśnienie i jeśli autopilotowi wpisze się właściwą wartość ciśnienia na lotnisku to autopilot nie ma prawa sprowadzić samolotu poniżej poziomu pasa startowego. A komisja MAK w swoim komunikacie stwierdziła, że na autopilocie...

   Newsy 12 Kwi 2022 22:52Odpowiedzi: 3078 Wyświetleń: 396320

   CA64 - przywrócenie ustawień fabrycznych

   Możesz kolego wejść w tryb serwisowy „z kołków”.Procedura jest następująca:1. Wyłączyć kolejno zasilanie sieciowe i akumulator oraz sprawdzić podłączeniemanipulatorów do szyny manipulatorów.2. Założyć zworkę na kołki RESET umieszczone na płycie centrali.56 SATEL CA-643. Podłączyć...

   22 Cze 2012 21:23Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4147

   [Sprzedam] Analogową Centralę telefoniczną Panasonic KX TA308

   mam na sprzedaż używaną Centralę Panasonica w 100% sprawna, cena 340 zł, możliwość wystawienia faktury VAT. Niżej zdjęcia przedmiotu. Więcej informacji pod numerem telefonu: 501 838 371.INFORMACJE PODSTAWOWEKomunikaty na wyświetlaczach aparatów systemowych w języku polskimPełna...

   Telefony Stacjonarne Bazar 02 Lip 2012 10:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2794

   dot. radia cyfrowego UPC -

   Tak, analoga w kablu nie uświadczysz od tego czasu z uwagi na nieopłacalność. Sam korzystałem, ale musiałem połknąć tę gorzką pigułkę. Jak nastała cyfra w UPC okazało się że radyjko tylko przez dekoder i nie rozdzielisz sygnału do tunera. Kolejna piguła. Teraz zabezpieczają raptem sygnał łącznie z radiem...

   Instalacje antenowe archiwum 09 Maj 2014 13:08Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 8364

   10 komputerow - programator jednoczesnego wlaczania i wylaczania

   Dobra, to na piechotę podyktuję, wypróbuj jak i czy to działa przed zalogowaniem, bo nie miałem czasu spróbować, jak to będzie w Windows Vista:1. Utwórz plik tekstowy w którym zawartość wpisz następującą: shutdown /f /s. Możesz też użyć shutdown /f /s /t 600 /c "Komputer wyłączy się automatycznie...

   Software serwis 07 Gru 2013 17:27Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 2712

   Nie mogę wejść na konkretne strony (upłynął limit czasu... )

   Temat był zamieszczony w dziale Pogotowie antywirusowe, ale wychodzi na to, że to jednak problem z tej dziedziny, więc przekleję."Cześć.Nie mogę wejść na jedną stronę (nazwa chyba nie ma znaczenia, jeśli coś to mogę potem to uzupełnić). Wyświetla mi się komunikat, że upłynął czas oczekiwania....

   01 Kwi 2014 15:54Odpowiedzi: 35 Wyświetleń: 4167

   Lenovo t61 - Bios odblokowanie sataII

   Witam, Zamontowałem dysk SSd w laptopie żeby dodać mu trochę werwy. Jak wiadomo te dyski Mają interface sata3 laptop ma sata1 więc dysk będzie chodził na 1/3 możliwości i teraz takJest modyfikowany bios który odblokowuje sata2 w tym laptopieczy jest jakaś blokada i można to odblokować?Plik...

   07 Mar 2016 08:46Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3474

   Niepoprawny klucz centrali Satel Perfecta 16-WRL

   Czołem Forumowicze.Piszę z następującym problemem.Mam centralę SATEL Percecta 16 WRL, którą właśnie zainstalowałem. Do tego manipulator w wersji WRL.Po uruchomieniu centrali podpiąłem ja do RSa i odpaliłem Perfecta Soft. Program bez problemu odczytał informacje o centrali. Zmieniłem tylko...

   24 Maj 2018 17:26Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 11487

   Poszukuję programu do automatycznego kasowania danych

   Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że NT Kernel rzeczywiście nie pozwala na skuteczny dostęp do surowego urządzenia leżącego pod partycją systemową (dokumentacja mówi, że aby taki dostęp się powiódł należy wykonać odpowiedni IOCTL FSCTL_DISMOUNT_VOLUME - - który się nie powodzi nawet z uprawnieniami...

   21 Sty 2020 13:33Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 375

   Candy ACS 1040 - nie uruchamia się pranie

   Pralka po wybraniu programu (pokrętłem-programatorem) poprawnie wyświetla czas wykonania, włączam start i nic się nie dzieje oprócz odgłosu pykania/cykania z okolic tegoż programatora. Czas prania na wyświetlaczu się zmniejsza, ale nic poza tym.Co dziwne, np. po uruchomieniu programu spuszczenia wody...

   09 Sty 2020 21:43Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 951

   magnetofon DAT Sony DTC-790 poszukiwany rdzeń elektromagnesu

   tu na filmiku widać ten niebieski elektromagnes:. Poszukiwany ze śrubeczkami mocującymi. Czas na filmie 6:48-6:58. Jak prawdopodobie jakiś układ w odpowiednim czasie nie dostanie sygnału (z fototranzystora (czujnika) poprzez odpowiednie ustawienie ramienia z nieprzeźroczystego tworzywa sztucznego),...

   Początkujący Naprawy 23 Lut 2021 12:12Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 510

   TVP Nie można wyświetlać filmów ograniczenia licencyjne

   Nie można wyświetlać filmów na - Przepraszamy z uwagi na ograniczenia licencyjne Czy ktoś wie jak ominąć blokadę? Taki komunikat pojawia się na stronach TVP?Dodano po 3W opcjach internetowych LAN jest odznaczony3. 19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne...

   08 Gru 2021 15:53Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 363

   SATAFIRM S11 czyli Jak podnieść do życia SSD na Phison PS3111

   Wygląda więc na to, że gdy uszkodzenie NAND'a wypadnie w obszarze translatora, mamy sieczkę. Kontroler, widząc że nie panuje nad adresacją (są tam błędy), wchodzi w stan blokowania dostępu do powierzchni. - tak. Kontroler właśnie tak się zachowuje, kiedy mu coś nie pasuje - odcina dostęp do NANDów....

   Naprawa nośników i odzysk danych 23 Sty 2023 14:21Odpowiedzi: 36 Wyświetleń: 17322

   Dlaczego Dell 7050 pracuje z ograniczoną częstotliwością procesora?

   Wiec jeśli chodzi o zasilacz podany w servis tag-u i odczycie na stronie Dell-a to jest 130W - nie 65W - to i na to zwróciłem wczoraj uwagęSprawdziłem też zasilacze na laptopie i odczytuje normalnie jego moc podając wynik w Watach 130W - mam jeden zasilacz Nieorygilnalny bez podłączonego ID i w laptopie...

   28 Paź 2022 20:47Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 843

  Uwaga CAndt Vco 6022

  Bezpośredni link do pobrania Uwaga CAndt Vco 6022

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwaga CAndt Vco 6022