Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Haier L42v6 A8

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy jest ważnym dokumentem, który powinien być przestrzegany przez wszystkich pracowników. Instrukcja określa minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, które należy spełniać w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz skutecznego wykonywania pracy. Instrukcja zawiera wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania czynności i obowiązków pracowników, w tym normy higieny, przepisy pracy, zabezpieczenia sprzętu i procedury zarządzania. Z kolei gwarancja Haier L42v6 A8 to dokument, który zapewnia klientom bezpieczeństwo i pewność, że produkt będzie działał poprawnie przez określony okres czasu. Gwarancja obejmuje naprawy lub wymianę produktu w przypadku awarii spowodowanych wadami materiałowymi lub produkcyjnymi. Gwarancja także zapewnia, że produkt będzie wykonany w sposób odpowiadający określonym wymaganiom jakościowym.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Haier L42v6 A8

Największa baza instrukcji BHP

Posiadamy największą bazę instrukcji bhp w Polsce, ponad 1200 tytułów dostępnych od ręki w wersji elektronicznej. Zapraszamy na zakupy do naszego sklepu internetowego.

Wszystkie instrukcje sprzedajemy w formie planszowej oraz elektronicznej do samodzielnego wydruku.

W tym artykule przedstawię informacje: co to jest instrukcja bhp, zasady jej sporządzania oraz udostępniania pracownikom. Obalę wszelkie mity, związane z tym dokumentem oraz zaprezentuję fakty, poparte przepisami prawa. A więc zaczynamy.

Co to właściwie jest instrukcja bhp?

Jest to nie mniej, nie więcej, jak dokument regulacji wewnątrzzakładowej. W zależności od specyfiki zakładu pracy i pracodawcy, instrukcja bhp występuje obok uchwały, zarządzenia, procedury i wytycznych. Jest to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który jest tworzony do wykonywanej pracy (czynności) lub do danego stanowiska pracy, np. stolarz. Określa on najważniejsze zasady postępowania, aby zminimalizować ryzyko wypadku. W nomenklaturze słownikowej, oprócz nazwy instrukcji bhp, można również znaleźć określenie stanowiskowej instrukcji bhp – względem prawa oba te terminy są tożsame. Różnice mogę jedynie wynikać z czysto technicznego zastosowania, ponieważ przykładowo:

 1. Instrukcja bhp dla spawacza gazowego – możemy ją taktować jako instrukcję stanowiskową.
 2. Instrukcję bhp przy spawaniu gazowym – możemy ją traktować jako ogólną instrukcję bhp przy danej czynności.

Czy instrukcja bhp jest obowiązkowa w zakładzie pracy i wymagana przez prawo?

Tak, instrukcje bhp są obowiązkowe i mówi o tym najważniejszy dokument, obowiązujący pracodawcę i pracownika – Kodeks Pracy i akty wykonawcze do niego. Ale od początku…

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 2374 § 2. „(…) Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. I na tym założenia w/w Kodeksu Pracy kończy się, jeżeli chodzi o instrukcje. W dalszym ciągu nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, czy instrukcje są obowiązkowe czy nie i czy na wszystkich stanowiskach. Przecież absurdalnym wydaje się, aby udostępniać pracownikowi instrukcję bhp przy obsłudze ołówka lub podczas przysłowiowego „oddychania”. Każdy wykonuje te czynności na co dzień i nie potrzebuje do tego żadnych instrukcji bhp.

Tutaj z pomocą przychodzi nam akt wykonawczy do Kodeksu Pracy, jakim jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W § 41. 1 jest zapisane:

(…) Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
 2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 4. udzielania pierwszej pomocy.

(…)

Tym sposobem dotarliśmy do sedna problemu i mamy odpowiedź, że instrukcje bhp są obowiązkowe tam, gdzie wykonuje się prace, na których występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Przy jakich pracach występuje zagrożenie wypadkowe lub zagrożenia zdrowia pracowników?

Powyżej ustaliliśmy, że instrukcje bhp wymagane są między innymi tam, gdzie występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. W jaki więc sposób, pracodawca ma ustalić jakie to są prace? Czym powinien się kierować, decydując, czy dane stanowisko pracy powinno się wyposażyć w stanowiskową instrukcję bhp, czy nie? W tym przypadku odpowiedź nie jest łatwa i może mieć wiele interpretacji prawnych, ponieważ prawo tej kwestii szczegółowo nie precyzuje. Co więcej, brak jest regulacji prawnych w tym zakresie. Nadal więc nie mamy odpowiedzi, czy należy zapewnić instrukcję bhp przy obsłudze ołówka lub podczas przysłowiowego „oddychania”.

Tutaj z pomocą przychodzi nam ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, którą musi przeprowadzić każdy pracodawca, na każdym stanowisku pracy, „bez wyjątku” – od tego nie ma odstępstw, bez względu na to, czy prace są bezpieczne, czy niebezpieczne. Celem takiej oceny jest, poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony, postępowanie w taki sposób, aby zmniejszać ryzyko wystąpienia wypadku. W wyniku takiej oceny pracodawca (zespół sporządzający dokumentację oceny ryzyka zawodowego) określa, czy pracownik powinien być zapoznany z instrukcją bhp, czy też nie. Reasumując – wcale nie jest łatwo zadecydować, na jakich stanowiskach pracy wymaga się instrukcji bhp.

Teraz możemy wrócić do kwestii naszego ołówka oraz „oddychania”, stawiając pytanie:

To w końcu instrukcja bhp jest wymagana, czy nie?

Moja odpowiedź brzmi: i tak i nie. Pewnie zapytasz dlaczego? Ponieważ odpowiedź będzie jednoznaczna dopiero wówczas, gdy przeprowadzimy ocenę ryzyka zawodowego na konkretnym stanowisku. Przykładowo: na stanowisku biurowym, gdzie występuje biurko, komputer i nasz ołówek, którego używamy okazjonalnie, taka instrukcja bhp przy obsłudze ołówka nie jest potrzebna, gdyż obsługa tegoż ołówka nie powoduje zdarzeń wypadkowych. Gdyby jednak nasz ołówek, był wykorzystywany np. w salonie tatuażu, gdzie wyznaczamy nim, np. trasę naszego przyszłego dzieła malarskiego i w dodatku robilibyśmy to w pobliżu oka, to niewątpliwie taka instrukcja bhp (przy obsłudze ołówka) jest wymagana. Wynika to z tego, że prawdopodobnie w ocenie ryzyka zawodowego wyjdzie nam, że ołówek stwarza zagrożenie ukłucia oka, zaprószenia oka, itp.

Podobnie wygląda kwestia „oddychania”. Na pierwszy rzut oka, taka instrukcja np. w pomieszczeniu biurowym byłaby absurdalna. Ale załóżmy, że pracownik jest nurkiem, albo pracuje w studniach kanalizacyjnych, gdzie stężenie tlenu jest bardzo niskie. W takich sytuacjach kwestie oddychania i zabezpieczania dróg oddechowym decydują o jego życiu lub zdrowiu. Wtedy właśnie taka instrukcja jest obowiązkowa.

Mam nadzieję, że dzięki tym prostym przykładom powyżej, wiesz już, kiedy i gdzie instrukcja bhp jest obowiązkowa. Reaguj na zalecenia PIP o wdrażaniu zbędnych instrukcji. Pamiętaj, że ich zbyt duża ilość może bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Reaguj również na postępowanie swojego pracodawcy. Zwracaj uwagę na to, aby zapewnił Ci on odpowiednią instrukcję, jeżeli uważasz że jest ona niezbędna na Twoim stanowisku.

Jaka powinna być zawartość wzorcowej instrukcji bhp?

Skoro już wiemy kiedy i gdzie wymagana jest instrukcja, to przyjrzyjmy się teraz jej zawartości. Na krajowym rynku jest wiele producentów instrukcji, którzy w różnoraki sposób podchodzą do tego zagadnienia, co gorsze wielu z nich podchodzi do niego w sposób niezgodny z prawem, co oznacza że oferowane przez nich instrukcje są kompletnie bezwartościowe. Gdyby doszło do wypadku i okazało się, że instrukcja opracowana została niezgodnie z prawem, taki producent mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wiem, wiem, wielu producentów, czytających ten artykuł właśnie się śmieje, twierdząc, że to niemożliwe, bo za stan bhp w zakładzie pracy odpowiada pracodawca i to pracodawca udostępnia instrukcje bhp, a nie producent. Prawda jak zwykle leży pewnie gdzieś po środku. Lepiej nie być pociąganym do odpowiedzialności i od razu należy przygotować dokument jakim jest instrukcja bhp wzór w prawidłowy sposób.

Zawartość instrukcji bhp reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 2 jest zapisane: (…) Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów (…).

Oznacza to, że instrukcje powinny zawierać następującą strukturę:

 1. Czynności przed rozpoczęciem pracy;
 2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
 3. Czynności po zakończeniu pracy;
 4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających niebezpieczeństwo.

Co w takim razie z instrukcjami, które takich zagadnień nie mają?

Odpowiedź jest prosta. Są wykonane niezgodnie z prawem i powinny zostać zwrócone producentowi. A teraz zapytam inaczej: co z instrukcjami bhp, które zawierają więcej punktów, niż wyżej wymienione? Dodatkowo znajdują się w nich, np.

 1. Uwagi ogólne;
 2. Podstawowe warunki bezpieczeństwa;
 3. Czynności zabronione;
 4. Uwagi końcowe.

Wielu producentów na rynku stosuje rozszerzoną strukturę. Te instrukcje będą wykonane zgodnie z prawem, ponieważ oprócz 4 podstawowych punktów, zawierają inne punkty dodatkowe, które mogą wynikać np. z charakterystyki danego stanowiska pracy lub zakładu, wpływając tym samym na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Przepis § 41. 2 wskazuje nam tylko minimalną zawartość wzorcowej instrukcji bhp.

Dodam również, że zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń, powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę. Oznacza to również, że należy zaktualizować instrukcje bhp ponieważ one wpływają na przebieg oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Co więcej: § 41. 1 jasno precyzuje, że” (…) Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (…)”. Co do tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości.

Instrukcje BHP dostępne w sklepie

Posiadamy największą bazę instrukcji bhp w Polsce.

Kto opracowuje instrukcje stanowiskowe z zakresu bhp?

Ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwych instrukcji bhp na stanowiskach pracy, ale nie wskazuje kto musi je opracować. Z przepisów obowiązującego prawa nie wynika obowiązek ich opracowania przez pracownika służby bhp, lecz jedynie obowiązek opiniowania instrukcji bhp. Kto zatem takie instrukcje powinien opracować?

Wyłącznie od pracodawcy zależy, komu zleci opracowanie instrukcji. Uważam, że najbardziej odpowiednią osobą do opracowania instrukcji bhp jest pracownik nadzoru, osoba znająca specyfikę pracy na danym stanowisku, sposób pracy danego urządzenia oraz zagrożenia z nim związane – np. kierownik działu itp. Oczywiście, przy współpracy z pracownikami obsługującymi dane urządzenie. Pracodawca może również zlecić wykonanie takich instrukcji specjalistom z zewnątrz, którzy przy udziale przedstawicieli pracowników macierzystego zakładu, stworzą instrukcje bhp, dostosowane do specyfiki konkretnego zakładu pracy. Należy pamiętać, że zgodnie art. 23711a §1 Kodeksu Pracy, pracodawca powinien skonsultować opracowane instrukcje z pracownikami lub ich przedstawicielami.
Zaleca się, aby treść instrukcji bhp przed jej wdrożeniem była skonsultowana z możliwie jak najszerszym gronem załogi, od kierownictwa firmy do szeregowego pracownika, a przede wszystkim z pracownikiem służby bhp.

FAKTY i MITY związane z instrukcjami bhp

1. Instrukcja bhp musi mieć kolor żółty z przekreślonym paskiem

Fałsz

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w Polsce, przepisy nie precyzują formy graficznej instrukcji bhp. Co oznacza, że instrukcja może być opracowana w dowolnym kolorze i może zawierać dowolne elementy graficzne, np. logo firmy. Instrukcje powinny jedynie w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać określone czynności, czyli np. powinny być napisane w języku polskim. Chociaż prawo nie reguluje kwestii koloru, to przyjęło się, że kolor żółty jest dominujący w artykułach bhp i z reguły instrukcje z taką kolorystyką się tworzy.

2. Instrukcja bhp musi być jednostronicowa

Fałsz

To, ile instrukcja liczy sobie stron, zależy od specyfiki stanowiska pracy, czynników kształtujących to stanowisko i przede wszystkim od możliwych niebezpieczeństw z nim związanych. Instrukcja bhp powinna być tak sporządzona, by była łatwa w odbiorze dla wszystkich pracowników. Nie może składać się z prawniczych paragrafów. Każdy, kto się z nią zapoznaje, musi dobrze zrozumieć jej treść. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby instrukcje były wielostronicowe.

3. Pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie zapoznanie się z instrukcją bhp

Fałsz

Jak wynika z art. 2374 Kodeksu Pracy, pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Taki podpis pracownik składa na karcie szkolenie wstępnego bhp, potwierdzając tym samym udział w szkoleniu stanowiskowym. Żadne dodatkowe podpisy, poświadczające zapoznanie się z instrukcjami bhp nie są obowiązkowe. Bardzo często instrukcje bhp są traktowane przez „innych specjalistów” jako zasady bhp, a więc zapoznanie się pracownika z instrukcją bhp powinno być każdorazowo potwierdzone na piśmie – nie ma takiego obowiązku, a wszystkie dodatkowe dokumenty ponad kartę szkolenia wstępnego bhp mogą być traktowane jako niemające mocy prawnej.

4. Pracodawca ma obowiązek zatwierdzić i podpisać instrukcję bhp

Fałsz

O tym, że to na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy, pisaliśmy już powyżej. Brak jest jednak podstawy prawnej, nakładającej na pracodawcy obowiązek podpisywania i zatwierdzania instrukcji bhp. Wielu producentów instrukcji drukuje specjalne tabele z miejscem na podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia. Nie oznacza, że to jest złe. Pracodawca przecież jak chce, może nawet osobiście zatwierdzać wszystkie instrukcje. Kwestię drukowania tych miejsc na podpis, bardziej wymusił rynek i nieznajomość przepisów przez klientów, którzy wręcz żądali, aby takie miejsce pojawiło się na wydruku. Co więcej wielu „innych specjalistów” żąda, aby to producent podpisywał się na instrukcji bhp, co jest absurdalne. Przecież to nie producent odpowiada za stan bhp w firmie i to nie producent odpowiada za zapewnienie aktualnych, dostosowanych do specyfiki zakładu instrukcji bhp.

5. Instrukcja bhp musi wisieć na ścianie przy każdym stanowisku pracy

Fałsz

Sposób i formę udostępniania pracownikom aktualnych instrukcji bhp ustala pracodawca i wcale nie musi to być ściana obok stanowiska pracy. Możliwe jest wiele sposobów spełniających wymóg § 41. 1. Może to być:

 1. Udostępnienie pracownikom instrukcji bhp w wersji planszowej bezpośrednio przy stanowiskach, maszynach i urządzeniach, których te instrukcje dotyczą, np. na szafce, w biurku, na maszynie, itp.,
 2. Udostępnienie pracownikom instrukcji bhp w segregatorze bhp, z którymi pracownicy byliby zapoznawani przed rozpoczęciem pracy na danych stanowiskach związanym z użyciem maszyn i urządzeń, i które byłyby dostępne we wskazanym przez pracodawcę miejscu przez cały czas pracy pracowników,
 3. Przekazanie pracownikom instrukcji bhp w wersji elektronicznej poprzez umieszczenie ww. instrukcji w intranecie zakładowym, do którego mieliby dostęp wszyscy pracownicy poprzez wewnętrzną sieć komputerową.

PODSUMOWUJĄC:

To ważne, by instrukcje bhp, które zdecydujesz się zakupić, były nie tylko tanie, ale również zgodne z wymogami prawnymi. Sklep BHPEX daje Ci taką gwarancję. W naszej ofercie jest kilka tysięcy instrukcji bhp, dotyczących najróżniejszych stanowisk pracy:

 1. Instrukcje bhp w wersji planszowej, gotowej do zawieszenia. Posiadają one specjalne „lepce” na odwrocie – dzięki nim instrukcja może bezpiecznie zawisnąć na ścianie. Wykonano je z materiału odpornego na ścieranie i złe warunki atmosferyczne.
 2. Instrukcje bhp w wersji elektronicznej do pobrania, w formacie pdf. Taką instrukcję możesz wydrukować dowolną ilość razy, wysłać mailem lub zamieścić w wewnętrznej sieci komputerowej pracodawcy (Intranet).

Zapraszamy do naszego sklepu bhp.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w zakładzie pacy. Na podstawie art. 207(1) ustawy Kodeks pracy, jego obowiązkiem jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Powinien on przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Spoczywa też na nim obowiązek związany z podejmowaniem działań ochronnych i zapobiegawczych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń. 

Instrukcja powinna być szczegółowa

Zgodnie z art. 237(4) kp, pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Musi on też wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy. Z kolei pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami i zasadami bhp. Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 25 września 2019 r., sygn. akt I OSK 3010/17) zwrócił uwagę, że regulacja ta nie precyzuje jak szczegółowe powinny być takie instrukcje i wskazówki, jak również nie określa ich elementów. Tym samym obowiązek opracowania instrukcji spoczywa na pracodawcy z uwagi na odrębny i specyficzny charakter prowadzonej przez niego działalności. NSA wskazał, że instrukcja bhp powinna być na tyle szczegółowa, aby minimalizowała wystąpienie ryzyka narażenia zdrowia czy życia pracownika na danym stanowisku. Z tych względów musi ona być na tyle precyzyjna i dokładna, aby spełniała swój podstawowy cel jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pracownika. 

Czytaj w LEX: Kryczka Sebastian, Tworzenie instrukcji BHP - krok po kroku >

Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (wyrok z 11 kwietnia 2019 r., sygn. pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-sa-gd-32-19-szczegolowosc-instrukcji-dotyczacych-522749059" target="_blank">III SA/Gd 32/19) podkreślił, że pracodawca powinien podejmować wszelkie niezbędne kroki i działania, aby minimalizować wystąpienie ryzyka narażenia zdrowia czy też życia pracownika na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Środkiem ku temu są szkolenia, instrukcje i wskazówki. Dlatego też muszą one być precyzyjne i dokładne. Sąd podkreślił, że instrukcja powinna być na tyle szczegółowa, aby obejmowała wszystkie procesy pracy na danym stanowisku, z uwzględnieniem tych, które mogą stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika. Szczegółowość ta powinna gwarantować odpowiednio, wysoki i dostosowany do konkretnych warunków pracy, poziom bezpieczeństwa.

Sprawdź w LEX: Czy instrukcje zakładowe bhp może tłumaczyć jedynie tłumacz przysięgły? >

Czytaj także: SN: Wdrożenie instrukcji BHP nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności >>>

Na pracodawcy spoczywa obowiązek informowania 

Warto też wspomnieć o par. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis ten nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnia pracownikowi odbycia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Jego powinnością jest więc nie tylko zapoznanie pracownika z ogólnymi przepisami i zasadami bhp, ale także wskazanie na konkretne zagrożenia występujące na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-pk-57-16-powinnosci-pracodawcy-w-zakresie-522362779" target="_blank">III PK 57/16).

Zobacz procedurę w LEX: Majer Roman, Opracowanie instrukcji bhp maszyny >

Prawo wymaga stworzenia szeregu instrukcji 

Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
 2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 4. udzielania pierwszej pomocy.

Sprawdź w LEX: Czy instrukcje bhp można podpisywać podpisem elektronicznym? >

Instrukcje te powinny, w sposób zrozumiały dla pracowników, wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby jej bezpiecznego wykonywania, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i mieszanin.

Czytaj także: Instrukcja obsługi musi być sformułowana w sposób jasny i przejrzysty >>>

Instrukcja bhp jest szerokim pojęciem. Obejmuje swoim zakresem m. in. instrukcje: stanowiskowe, dotyczącą bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, a także: 

 • instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która określa m. in. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem - par. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 • instrukcję udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, która powinna zawierać wykaz pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy i być wywieszona, w punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach - par. 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • instrukcję stosowania środków ochrony indywidualnej, która powinna określać na jakich stanowiskach i jakie ochrony indywidualne powinny być stosowane oraz jak je używać i konserwować - par. 39c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz par. 4 załącznika nr 2 do tego aktu;
 • instrukcję bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - par. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
 • instrukcję stosowania w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, obejmującą w szczególności znaczenie znaków i sygnałów oraz zasady zachowania się pracowników, których mogą one dotyczyć - par. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • instrukcje obsługi maszyn, o której stanowi par. 58 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Sprawdź w LEX: Jak długo należy przechowywać instrukcje bhp? >

Józef Gierasimiuk, Jaromir Grabowski

Sprawdź

POLECAMY


Służba bhp współtworzy i opiniuje instrukcje 

Do zakresu działań służby bhp należy udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. To jednak nie koniec zadań służby w zakresie instrukcji. Zgodnie bowiem z par. 2 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy także należy do zakresu działań służby. Na tej podstawie można wyprowadzić wniosek, że opiniowanie dotyczy tylko instrukcji szczegółowych. Tym samym co do zasady nie ma konieczności przedkładania w tym celu instrukcji ogólnych, ponieważ służba bhp jest włączona w proces ich tworzenia. pl/kadry/inspektor-bhp-wymagania-kto-moze-zostac, 186743. html" target="_blank">Pracownik służby bhp musi mieć odpowiednie wykształcenie >>>

Instrukcje muszą być aktualizowane 

Pracodawca jest obowiązany udostępnić instrukcje do stałego korzystania. Pracownik powinien mieć możliwość zapoznania się z nią w każdym czasie. Oznacza to, że istnieje konieczność umieszczenia instrukcji w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Trzeba też pamiętać, że musi ona być aktualna. Oznacza to, że pracodawca nie może poprzestać na jej opracowaniu i udostępnieniu. Tym samym musi regularnie dokonywać jej przeglądu, szczególnie w sytuacji, gdy np. dojdzie do zmiany wyposażenia na stanowisku pracy. 

Zobacz procedurę w LEX: Ambroziewicz Maciej, Proces tworzenia i funkcjonowania instrukcji bhp >

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

1. Ochrona Środowiska

Celem dokumentu jest zapewnienie, że Polityka i wymagania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. są zakomunikowane, a Wykonawcy świadczący usługi na rzecz i na terenie Spółki działają zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWOBROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do DIWZ i umowy. Wykonanie przeglądów serwisowo technicznych i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznych w budynkach Poczty Polskiej administrowanych

ZARZĄDZENIE NR. 2... I 05ZARZĄDZENIE NR. I 05 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 23. 03. 2005 r. w sprawie organizacji i szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Załącznik Nr 2 do Księgi ZSZCelem dokumentu jest zapewnienie, że Wykonawcy świadczący usługi na rzecz i na terenie Spółki działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska, wymagań bezpieczeństwa i

WARUNKI DOSTĘPU DO OBIEKTUZałącznik nr 1 OPZ Przegląd Budowlany WARUNKI DOSTĘPU DO OBIEKTU 1. Wstęp. Wykonawcy zostanie przekazany dostęp do Obiektu na potrzeby realizacji zadania, zgodnie z postanowieniami Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy nr.. Załącznik nr 1 do umowy nr.. Podział obowiązków w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac w ruchu Zakładu Górniczego KWB Bełchatów między Zamawiającym a Wykonawcą (podmiotem zewnętrznym)

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Haier L42v6 A8

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Haier L42v6 A8

 1. Instrukcja szybkiej instalacji i obsługi CAndt Solution Aco 6000 Kbl 16xm12

 2. Instrukcja montażu i ustawienia Frigidaire Fghc2344k Gallery 22 6 Cu Ft Refrigerator

 3. Informacje dla użytkownika Black And Decker Flavor Scenter Steamer Hs1776

 4. Procedury instalacji uaktualnienia Haier Hw100 B14979s

 5. Wskazówka dotycząca montażu Ge Agq18

 6. Nota aplikacyjna Epson Dyo 211

 7. Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Asus Vp247qg

 8. Instrukcja obsługi i pielęgnacji Frigidaire Cfgf366dsd

 9. Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi Craftsman Weedwacker Incredi Pull 316 791020

 10. Podręcznik szybkich kroków Black And Decker Lids Off Jw250

 11. Podręcznik inżynierski Asus Crosshair V Formula Thunderbolt

 12. Dodatkowa instrukcja montażu Bosch Rexroth Indracontrol Vau 02 1

 13. Książka z instrukcjami i przepisami Calculated Industries Scale Master Classic

 14. Oryginalna instrukcja Frigidaire Cfef3007lwc

 15. Części zamienne i instrukcja obsługi Canon Imagerunner 600

 16. Środki ostrożności dotyczące instalacji 70mai Pro Plus A500

 17. Instrukcja użytkowania, instalacji i konserwacji 3com Baseline Switch 2924 Sfp Plus

 18. Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Beko Csa270m21x

 19. Lista części Instrukcja obsługi Dell Inspiron 620s

 20. Rozpoczęcie pracy z Black And Decker Heat Pro Plus

 21. Instrukcja techniczna i serwisowa Haier Hff518w

 22. Procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Calex Pm Ma 151 Lt Cb 3m

 23. Instrukcja montażu i instrukcja dla właściciela domu Aeg Dd6690 M

 24. Obsługa Podręcznik użytkownika 3m 3306050

 25. Instrukcja danych technicznych Hitachi Rac 160sqb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Haier L42v6 A8